ᴹ✶nasals assimilated to following stops and aspirates; [{nŋ}{ppʰb}|ŋ{ttʰd}|n{kkʰg}] > [m{ppʰb}|n{ttʰd}|ŋ{kkʰg}]

ᴹ✶nasals assimilated to following stops and aspirates; [{nŋ}{ppʰb}|ŋ{ttʰd}|n{kkʰg}] > [m{ppʰb}|n{ttʰd}|ŋ{kkʰg}]
GS/§4.12 GS/§4.63 @@@

References ✧ PE18/54; PE19/46-47; PE21/57

Order (01100)

Before 01400 medial [ŋ] usually became [ɣ]

Related

Phonetic Rule Elements

[np] > [mp]
[nb] > [mb]
[ŋp] > [mp]
[mt] > [nt]
[md] > [nd]
[ŋt] > [nt] ✧ PE18/54 (ŋt, ŋth, ŋd > nt, nth, nd)
[mk] > [ŋk] ✧ PE19/50 (m-k > ñk); PE19/50 (n-k > ñk)
[nk] > [ŋk]

Phonetic Rule Examples

lemda- > lenda- md > nd ᴹ√LEM > ᴹQ. lenda ✧ EtyAC/LEB
kemtano > kentano mt > nt ᴹ√TAN > N. cennan ✧ Ety/TAN
kemtano > kentano mt > nt ᴹ√KEM > N. cennan ✧ EtyAC/KEM
lenbā > lembā nb > mb ᴹ✶lebnā > ᴹQ. lemba ✧ Ety/LEB
ankā > aŋkā nk > ŋk ᴹ✶an-kā́ > ᴹQ. anka ✧ Ety/NAK
minkwē > miŋkwē nk > ŋk ᴹ√MÍNIK-W > ᴹQ. minqe ✧ Ety/MINI
lenpe > lempe np > mp ‽ᴹ✶lep(e)ne > ᴹQ. lempe ✧ Ety/LEP

ᴱ✶nasals assimilated to following consonant; [{mnŋ}{pb}|{mnŋ}{td}|{mnŋ}{kg}] > [m{pb}|n{td}|ŋ{kg}]

HPG/§3

Reference ✧ PE12/11

Phonetic Rule Elements

[nb] > [mb]
[nk] > [ŋk]
[mk] > [ŋk]
[md] > [nd]
[mt] > [nt]
[ṃt] > [ṇt]

Phonetic Rule Examples

giwimdē > giwindē md > nd ᴱ√QIMI > ᴱQ. (i) qinde ✧ QL/77
imkʷā > iŋkʷā mk > ŋk ᴱ√IMI¹ > ᴱQ. inqa ✧ QL/42
imt > int mt > nt ᴱ√IMI² > ᴱQ. int ✧ QL/42
komta- > konta- mt > nt ᴱ√KOMO > ᴱQ. konta- ✧ QL/47
memtē > mentē mt > nt ‽ᴱ√MEME > ᴱQ. mente ✧ QL/61
ɣonbā > ɣombā nb > mb ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. omba ✧ QL/70
rinbī > rimbī nb > mb ᴱ√RINI > ᴱQ. rimbi ✧ QL/80
lenkā > leŋkā nk > ŋk ᴱ√LENE > ᴱQ. ‽lenka ✧ QL/53
tunki > tuŋki nk > ŋk ᴱ√TUN+Kǝ > ᴱQ. tunke ✧ QL/95
ṃ̄t > ṇ̄t ṃt > ṇt ᴱ✶ṃ̄t- > G. ant ✧ GL/19
ṃ̄tā > ṇ̄tā ṃt > ṇt ᴱ✶ṃ̄t- > ᴱQ. anta ✧ GL/19
ṃtā > ṇtā ṃt > ṇt ᴱ✶mtā > ᴱQ. anta ✧ PE12/26
ṃtu > ṇtu ṃt > ṇt ᴱ√MATA > ᴱQ. anto ✧ QL/31