ᴱQ. short syllabic [ṇ] became [a] + homorganic nasal, [i] before palatals or [u] before labials; [ṇ|ṇCj|ṇ{kg}|ṇp|ṇCw] > [an|inCj|aŋ{kg}|ump|uŋCw]

⚠️ᴱQ. short syllabic [ṇ] became [a] + homorganic nasal, [i] before palatals or [u] before labials; [ṇ|ṇCj|ṇ{kg}|ṇp|ṇCw] > [an|inCj|aŋ{kg}|ump|uŋCw]

References ✧ PE12/11

Phonetic Rule Elements

[ṇ] > [an] ✧ PE12/10 (short nasals + t > an)
[ṇCʲ] > [inCʲ] ✧ PE12/10 (short nasals + k̑ > )
[ṇk] > [aŋk] ✧ PE12/10 (short nasals + k > )
[ṇg] > [aŋg]
[ṇp] > [ump] ✧ PE12/10 (short nasals + p > um)
[ṇCʷ] > [uŋCʷ] ✧ PE12/10 (short nasals + q > )
[kʷṇ] > [kun]
[-Cn] > [-Ca]

Phonetic Rule Examples

lamn > lama -Cn > -Ca ᴱ✶labna > lamna > lamn > ᴱQ. lama ✧ PE14/70
kʷṇta > kunta kʷṇ > kun ᴱ✶qṇtā́ > ᴱQ. cunta ✧ PE12/11
ṇðe > anðe ṇ > an ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/31
ṇta > anta ṇ > an ᴱ✶mtā > ᴱQ. anta ✧ PE12/26
ṇto > anto ṇ > an ᴱ√MATA > ᴱQ. anto ✧ QL/31
apṇta- > apanta- ṇ > an ᴱ√PATA² > ᴱQ. apanta- ✧ QL/34
dʲṇta- > dʲanta- ṇ > an ᴱ√DẎṆTṆ > ᴱQ. ’yanta- ✧ QL/106
kṇdōra > kandōra ṇ > an ᴱ✶kṇdōrā́ > ᴱQ. kandṓra ✧ PE12/5
kṇdōra > kandōra ṇ > an ᴱ✶kṇ̹dō̜ra > ᴱQ. kandó̹ra ✧ PE12/6
kṇða- > kanða- ṇ > an ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kanda- ✧ QL/47
kṇdōra > kanðōra ṇ > an ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ PME/47
kṇdōra > kanðōra ṇ > an ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ QL/47
kṇdwa > kanðwa ṇ > an ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kanwa ✧ QL/47
kṇtele > kantele ṇ > an ᴱ√KᴬNTᴬN > ᴱQ. kantele ✧ QL/45
kṇtḷ > kantḷ ṇ > an ᴱ√KᴬNTᴬN > ᴱQ. kantl ✧ QL/45
kʷṇd > kʷand ṇ > an ᴱ√Ŋ̣QŊ̣ > ᴱQ. Qan ✧ QL/76
kʷṇta > kʷanta ṇ > an ᴱ✶qṇ́tā > ᴱQ. qanta ✧ PE12/11
kʷṇta > kʷanta ṇ > an ᴱ√QṆTṆ > ᴱQ. qanta ✧ QL/78
kʷṇta- > kʷanta- ṇ > an ᴱ√QṆTṆ > ᴱQ. qanta- ✧ QL/78
lṇt- > lant- ṇ > an ᴱ√LANTAN > ᴱQ. lant- ✧ QL/51
lṇta > lanta ṇ > an ᴱ√LANTAN > ᴱQ. lanta ✧ QL/51
lṇtanwa > lantanwa ṇ > an ᴱ✶lṇ̹ta̜nwa > ᴱQ. lanta̹nwa ✧ PE12/6
mbṇðor > mbanðor ṇ > an ᴱ√mᵇṇřṇ > ᴱQ. mandor ✧ PME/58
mbṇðost > mbanðost ṇ > an ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. Mandos ✧ QL/58
mbṇðu > mbanðu ṇ > an ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. -MANDU ✧ QL/58
pṇta > panta ṇ > an ᴱ√PṆTṆ > ᴱQ. panta ✧ QL/72
pṇta- > panta- ṇ > an ᴱ√PṆTṆ > ᴱQ. panta- ✧ QL/72
sṇta > santa ṇ > an ᴱ√SṆTṆ > ᴱQ. santa ✧ QL/85
tṇt- > tant- ṇ > an ᴱ✶tṇt- > ᴱQ. tante ✧ PE14/58
tṇta- > tanta- ṇ > an ᴱ√TṆTṆ > ᴱQ. tanta- ✧ QL/93
tṇta- > tanta- ṇ > an ᴱ√TṆTṆ > ᴱQ. tanta- ✧ QL/94
tṇtḷ > tantḷ ṇ > an ᴱ√TṆTṆ > ᴱQ. tantl ✧ QL/93
θʲṇða > θʲanða ṇ > an ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyanda ✧ QL/41
θʲṇða- > θʲanða- ṇ > an ᴱ√χ̑ṇđ > ᴱQ. hyanda- ✧ GL/48
ɸṇðelu > ɸanðelu ṇ > an ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandelu ✧ QL/38
ɸṇðo > ɸanðo ṇ > an ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fando ✧ QL/38
ɸṇðos > ɸanðos ṇ > an ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandor ✧ QL/38
ɸṇðoss > ɸanðoss ṇ > an ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandos ✧ QL/38
mṇtʲ- > mintʲ- ṇCʲ > inCʲ ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. minty- ✧ QL/62
mṇtʲa > mintʲa ṇCʲ > inCʲ ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. mintya ✧ QL/62
mṇtʲi > mintʲi ṇCʲ > inCʲ ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. minti ✧ QL/62
sṇte > sinte ṇCʲ > inCʲ ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/85
sṇtʲ > sintʲ ṇCʲ > inCʲ ᴱ√SṆT͡YṆ > ᴱQ. sint ✧ QL/85
sṇtʲ- > sintʲ- ṇCʲ > inCʲ ᴱ√SṆT͡YṆ > ᴱQ. sinty- ✧ QL/85
sṇtʲl > sintʲl ṇCʲ > inCʲ ᴱ√SṆT͡YṆ > ᴱQ. sintl ✧ QL/85
nṇgo > nuŋgo ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√NṆGṆ > ‽nṇg·ẇǝ > ᴱQ. nungo ✧ QL/66
tṇkʷ- > tuŋkʷ- ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√TṆQṆ > ᴱQ. tunq- ✧ QL/93
tṇkʷa > tuŋkʷa ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√TṆQṆ > ᴱQ. tunqa ✧ QL/93
tṇkʷe- > tuŋkʷe- ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ✶tṇq > ᴱQ. tunqe ✧ PE14/58
ṇkʷ > uŋkʷ ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. unk ✧ QL/98
ṇkʷ- > uŋkʷ- ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ¹ > ᴱQ. unq-¹ ✧ QL/98
ṇkʷi > uŋkʷi ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. unqi ✧ QL/98
ṇkʷilla > uŋkʷilla ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ¹ > ᴱQ. unqilla ✧ QL/98
ṇkʷu- > uŋkʷu- ṇCʷ > uŋCʷ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. †unqu-² ✧ QL/98
mṇge > maŋge ṇg > aŋg ᴱ√MṆGṆ > ᴱQ. mange¹ ✧ QL/62
mṇgja > maŋgja ṇg > aŋg ᴱ√MṆGṆ > mnʒ+ʒ̑ǝ > mandy·ya > ᴱQ. manya ✧ QL/62
nṇga- > naŋga- ṇg > aŋg ᴱ√NṆGṆ > ᴱQ. nang- ✧ QL/66
ṇkʷkas > aŋkʷkas ṇk > aŋk ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. ankar ✧ QL/98
sṇka > saŋka ṇk > aŋk ᴱ√SṆKṆ > ᴱQ. SANKA¹ ✧ QL/85
θṇka > θaŋka ṇk > aŋk ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanka² ✧ QL/85
θṇke > θaŋke ṇk > aŋk ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanke ✧ QL/85
tṇpo > tumpo ṇp > ump ᴱ√TṂPṂ > ᴱQ. tumpo ✧ QL/93