[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. kanda- v. “to blaze”

⚠️ᴱQ. canda-, v. “to blaze”
Q. urya- “to be hot; [ᴹQ.] to blaze, [ᴱQ.] burn (intransitive)”
ᴺQ. !accal- “to blaze, shine (suddenly and) brilliantly”

References ✧ QL/47

Glosses

Variations

Inflections

kandane past ✧ QL/47
kande past ✧ QL/47

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√KṆŘṆ > kanda- [kṇða-] > [kanða-] > [kanda-] ✧ QL/47