ᴱQ. short syllabic [ṛ] became [ar], [ir] before palatalized consonants or [ur] after [w] and [kʷ]; [ṛ|ṛCʲ|wṛ] > [ar|irCʲ|ur]

⚠️ᴱQ. short syllabic [ṛ] became [ar], [ir] before palatalized consonants or [ur] after [w] and [kʷ]; [ṛ|ṛCʲ|wṛ] > [ar|irCʲ|ur]
See AQ. [r], [l] often became syllabic in clusters for discussion.

Reference ✧ PE12/11

Phonetic Rule Elements

[ṛ] > [ar] ✧ PE12/10 (ṛ short + q > ar); PE12/10 (ṛ short + k > ar); PE12/10 (ṛ short + t > ar); PE12/10 (ṛ short + p > ar)
[ṛCʲ] > [irCʲ] ✧ PE12/10 (ṛ short + k̑ > ir)
[wṛ] > [ur]
[kʷṛ] > [kur]

Phonetic Rule Examples

kʷṛðu > kurðu kʷṛ > kur ᴱ√qṛđ > ᴱQ. kurdu ✧ GL/28
wṛðu > urðu wṛ > ur ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. urdu ✧ QL/104
wṛθu > urθu wṛ > ur ᴱ✶gu̯rþū́ > ᴱQ. urdu ✧ GL/43
ambṛta > ambarta ṛ > ar ᴱ✶(a)mbrtá > ᴱQ. ambarta ✧ PE13/137
ambṛta > ambarta ṛ > ar ᴱ✶a-mbṛtá > ᴱQ. ambarta ✧ PE13/159
ṛm- > arm- ṛ > ar ᴱ√‘ṚMṚ > ᴱQ. arm- ✧ QL/32
ṛma > arma ṛ > ar ᴱ√‘ṚMṚ > ᴱQ. arma ✧ QL/32
gṛgo > gargo ṛ > ar ᴱ✶grgu- > ᴱQ. karko ✧ PE13/144
gṛθa- > garθa- ṛ > ar ᴱ√gṛþ- > ᴱQ. karda ✧ GL/42
kṛka > karka ṛ > ar ᴱ√KṚKṚ > ᴱQ. karka ✧ QL/48
kṛne > karne ṛ > ar ᴱ√KṚN > [kṛn]ı̯ǝ > ᴱQ. karne ✧ QL/48
kṛp- > karp- ṛ > ar ᴱ✶kṛp- > ᴱQ. karpe ✧ PE14/58
kṛp > karp ṛ > ar ᴱ√KᴬRPᴬR > ᴱQ. kart ✧ QL/45
kṛpale > karpale ṛ > ar ᴱ√KᴬRPᴬR > ᴱQ. karpale ✧ QL/45
kṛpalima > karpalima ṛ > ar ᴱ✶kṛ̹pa̜lima > ᴱQ. ka̜rpa̹lima ✧ PE12/6
kṛpan > karpan ṛ > ar ᴱ√KᴬRPᴬR > ᴱQ. karpan ✧ QL/45
mṛð > marð ṛ > ar ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. mar ✧ QL/63
mṛð- > marð- ṛ > ar ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. mard- ✧ QL/63
mṛðma > marðma ṛ > ar ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. marma ✧ QL/63
mṛk > mark ṛ > ar ‽ᴱ√MṚKṚ > ᴱQ. mark ✧ QL/63
mṛkwa > markwa ṛ > ar ‽ᴱ√MṚKṚ > ᴱQ. marqa ✧ QL/63
mṛt > mart ṛ > ar ᴱ√MṚTṚ > ᴱQ. mart ✧ QL/63
mṛt- > mart- ṛ > ar ᴱ√MṚTṚ > ᴱQ. mart- ✧ QL/63
mṛta- > marta- ṛ > ar ᴱ√M(B)ṚTṚ > ᴱQ. marta- ✧ QL/63
mṛto > marto ṛ > ar ᴱ√MṚTṚ > ᴱQ. marto ✧ QL/63
nṛkʷa > narkʷa ṛ > ar ᴱ√NṚQṚ > ᴱQ. narqa ✧ QL/68
nṛkʷa- > narkʷa- ṛ > ar ᴱ√NṚQṚ > ᴱQ. narqa- ✧ QL/68
nṛkʷele > narkʷele ṛ > ar ᴱ√NṚQṚ > ᴱQ. narqele ✧ QL/68
nṛθ > narθ ṛ > ar ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nar ✧ QL/68
nṛθa- > narθa- ṛ > ar ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narda- ✧ QL/68
nṛθi > narθi ṛ > ar ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. Nardi ✧ QL/68
nṛθile > narθile ṛ > ar ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nardile ✧ QL/68
nṛθwa > narθwa ṛ > ar ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwa ✧ QL/68
nṛθwe > narθwe ṛ > ar ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwe ✧ QL/68
sṛko > sarko ṛ > ar ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarko ✧ QL/86
sṛkʷa > sarkʷa ṛ > ar ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarqa ✧ QL/86
tṛka > tarka ṛ > ar ᴱ√tṛk > ᴱQ. tarka ✧ GL/69
tṛka > tarka ṛ > ar ᴱ√TṚKṚ > ᴱQ. tarka ✧ QL/94
tṛkʷa- > tarkʷa- ṛ > ar ᴱ√TṚQṚ > ᴱQ. tarqa- ✧ QL/94
vṛð- > varð- ṛ > ar ᴱ√VṚDṚ > ᴱQ. vard- ✧ QL/102
vṛðni > varðni ṛ > ar ᴱ✶vṛ̆đní > ᴱQ. varni ✧ QL/102
vṛka > varka ṛ > ar ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varka ✧ QL/102
vṛka- > varka- ṛ > ar ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varkin ✧ QL/102
vṛkʷa > varkʷa ṛ > ar ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varqa ✧ QL/102
vṛta > varta ṛ > ar ᴱ√vṛt- > ᴱQ. varta ✧ QL/102
ṛtʲ > irtʲ ṛCʲ > irCʲ ᴱ√ᴵRTYᴵR > ᴱQ. irt ✧ QL/43
ṛtʲin > irtʲin ṛCʲ > irCʲ ᴱ√ᴵRTYᴵR > ᴱQ. irtin ✧ QL/43
tṛtʲ > tirtʲ ṛCʲ > irCʲ ᴱ√TṚT͡YṚ > ᴱQ. tirt ✧ QL/94
tṛtʲ- > tirtʲ- ṛCʲ > irCʲ ᴱ√TṚT͡YṚ > ᴱQ. tirty- ✧ QL/94
vṛtʲ > virtʲ ṛCʲ > irCʲ ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virt ✧ QL/102
vṛtʲir > virtʲir ṛCʲ > irCʲ ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virtir ✧ QL/102