G. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg}-] > [{bdg}-]

⚠️G. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg}-] > [{bdg}-]

Phonetic Rule Elements

[mb-] > [b-]
[nd-] > [d-]
[ŋg-] > [g-]

Phonetic Rule Examples

mbal > bal mb- > b- ᴱ√MBALA > G. bal ✧ LT1A/Balrog
mband > band mb- > b- ᴱ√mᵇṇřṇ > G. band ✧ PME/58
mbar > bar mb- > b- ᴱ√mbar > G. bar ✧ LT1A/Eldamar
mbloss > bloss mb- > b- ᴱ√mol- > G. Bloss ✧ GL/23
mboθli > boθli mb- > b- ᴱ✶mᵇāsḷ > G. bothli ✧ GL/23
mbridwen > bridwen mb- > b- ᴱ√mṛt > G. Bridwen ✧ GL/24
mbriθ- > briθ- mb- > b- ᴱ√M(B)ṚTṚ > G. brith- ✧ QL/63
ndol- > dol- nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dol- ✧ GL/30
ndolfa > dolfa nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolfa ✧ GL/30
ndolk > dolk nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolc ✧ GL/30
ndolm > dolm nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolm ✧ GL/30
ndolmeg > dolmeg nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolmeg ✧ GL/30
ndor > dor nd- > d- ᴱ✶ndor- > G. dôr ✧ LT1A/Dor Faidwen
ndrib- > drib- nd- > d- ᴱ√nṛq- > G. drib- ✧ GL/30
ndrio > drio nd- > d- ᴱ✶n’reu̯ > G. †drio ✧ GL/30
ndriθ > driθ nd- > d- ᴱ√nṛþ- > G. drith ✧ GL/30
ndriθ- > driθ- nd- > d- ᴱ√nṛþ- > G. drith- ✧ GL/31
ndrō > drō nd- > d- ᴱ√NORO > G. drô ✧ LT1A/Nornorë
ndrog > drog nd- > d- ᴱ✶norokā́ > G. drog ✧ GL/31
ndronn > dronn nd- > d- ᴱ√NORO > G. drond ✧ LT1A/Nornorë
ndūl > dūl nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dûl ✧ GL/30
ŋgainu > gainu ŋg- > g- ᴱ√ŋaı̯ > G. Gainu ✧ GL/37
ŋgaist > gaist ŋg- > g- ᴱ√ŋaı̯ > G. gaist ✧ GL/37
ŋgaista- > gaista- ŋg- > g- ᴱ✶ŋaistă- > G. gaista- ✧ GL/37
ŋgolda > golda ŋg- > g- ᴱ✶ŋolđō > G. golda ✧ GL/41