N. [h] vanished after vowels; [Vh] > [Vø]

N. [h] vanished after vowels; [Vh] > [Vø]
GS/§4.100 GS/§4.107 GS/§4.116 WGCH/§94ii [Kelt s > Brit h > W ø; medially between vowels] @@@

Reference ✧ EtyAC/NDIS

Order (04900)

After 01100 short [i], [u] became [e], [o] preceding final [a] ON. nuhina > nohen > N. noen EtyAC/NUS
After 01500 short [u] often became [o] ON. nuhina > nohen > N. noen EtyAC/NUS
After 02100 short final vowels vanished ON. nuhina > nohen > N. noen EtyAC/NUS
Before 05300 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ✶Tindōmiselde > ON. tindūmhiell Ety/TIN
Before 05500 final [ll], [nn], [ss] shortened in polysyllables ᴹ✶Tindōmiselde > ON. tindūmhiell Ety/TIN

Phonetic Rule Elements

[Vh] > [Vø] ✧ EtyAC/NDIS (s > ø; medial and final); PE19/23 (-h- > -)

Phonetic Rule Examples

barah > bara Vh > Vø ON. baraha > N. bara ✧ Ety/BARAS
gauh > gau Vh > Vø ᴹ✶gāsa > N. gaw ✧ Ety/GAS
glīh > glī Vh > Vø ᴹ✶g-lisi > N. glî ✧ Ety/LIS
heleh > hele Vh > Vø ON. kheleha > N. hele ✧ Ety/KHYEL(ES)
kauh > kau Vh > Vø ᴹ√KAS > N. caw ✧ Ety/KAS
l̥ahu > l̥au Vh > Vø ᴹ✶lasū > N. lhaw ✧ Ety/LAS²
l̥ūhien > l̥uien Vh > Vø ᴹ√LOS > N. Lhuien ✧ Ety/LOS
nohen > noen Vh > Vø ON. nuhina > nohen > N. noen ✧ EtyAC/NUS
oh > o Vh > Vø ᴹ√OS > N. o ✧ Ety/OS
pelih > peli Vh > Vø ON. pelehi > N. peli ✧ Ety/PEL(ES)
teleh > tele Vh > Vø ᴹ√TELES > N. tele ✧ Ety/TELES
teleih > telei Vh > Vø ᴹ√TELES > N. telei ✧ Ety/TELES
tindūmihell > tindūmiell Vh > Vø ᴹ✶Tindōmiselde > ON. tindūmhiell ✧ Ety/TIN
θauh > θau Vh > Vø ᴹ✶thausā > N. thaw ✧ Ety/THUS
θūh > θū Vh > Vø ᴹ√THUS > N. thû ✧ Ety/THUS
xīhlūm > xīlūm Vh > Vø ᴹ✶χīsi-slōmē > N. Cílu ✧ PE21/32
œlœih > œlœi Vh > Vø ᴹ√ÓLOS > N. elei ✧ Ety/ÓLOS