S. non-initial [h] vanished; [Xh] > [Xø]

S. non-initial [h] vanished; [Xh] > [Xø]

Order (04700)

After 04600 non-initial [m] usually became [v] tindōmi-sel(dĕ) > tindúmhihel > S. Tinnúviel PE19/73

Phonetic Rule Elements

[Xh] > [Xø]

Phonetic Rule Examples

ah > a Xh > Xø as(a) > a(h) > S. a ✧ PE17/41
l̥ahu > l̥au Xh > Xø S-LAS > S. lhaw ✧ PE17/62
tahor > taˌor Xh > Xø tăsăre > tachaur > S. †taur/taor ✧ PE17/81
tindūvihelð > tindūvielð Xh > Xø tindōmi-sel(dĕ) > tindúmhihel > S. Tinnúviel ✧ PE19/73
θūh > θū Xh > Xø thūsē > S. thû ✧ PE17/183

N. non-initial [h] vanished; [Xh] > [Xø]

GS/§4.100 GS/§4.107 GS/§4.116 WG/§94ii [Kelt s > Brit h > W ø; medially between vowels] @@@

Reference ✧ EtyAC/NDIS ✧ medial and final [s] vanished

Order (04600)

After 01200 short [i], [u] became [e], [o] preceding final [a] ON. nuhina > nohen > N. noen EtyAC/NUS
After 02000 short [u] often became [o] ON. nuhina > nohen > N. noen EtyAC/NUS
After 02200 short final vowels vanished ON. nuhina > nohen > N. noen EtyAC/NUS
Before 05100 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ✶Tindōmiselde > ON. tindūmhiell Ety/TIN

Phonetic Rule Elements

[Xh] > [Xø] ✧ EtyAC/NDIS (s > ø; medial and final); PE19/23 (-h- > -)

Phonetic Rule Examples

barah > bara Xh > Xø ON. baraha > N. bara ✧ Ety/BARAS
gauh > gau Xh > Xø ᴹ✶gāsa > N. gaw ✧ Ety/GAS
glih > gli Xh > Xø ᴹ✶g-lisi > N. glî ✧ Ety/LIS
heleh > hele Xh > Xø ON. kheleha > N. hele ✧ Ety/KHYEL(ES)
kauh > kau Xh > Xø ᴹ√KAS > N. caw ✧ Ety/KAS
l̥ahu > l̥au Xh > Xø ᴹ✶lasū > N. lhaw ✧ Ety/LAS²
l̥ūhien > l̥uien Xh > Xø ᴹ√LOS > N. Lhuien ✧ Ety/LOS
nohen > noen Xh > Xø ON. nuhina > nohen > N. noen ✧ EtyAC/NUS
oh > o Xh > Xø ᴹ√OS > N. o ✧ Ety/OS
teleh > tele Xh > Xø ᴹ√TELES > N. tele ✧ Ety/TELES
tindūmihelð > tindūmielð Xh > Xø ᴹ✶Tindōmiselde > ON. tindūmhiell ✧ Ety/TIN
θauh > θau Xh > Xø ᴹ✶thausā > N. thaw ✧ Ety/THUS
θūh > θū Xh > Xø ᴹ√THUS > N. thû ✧ Ety/THUS