[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

S. n. “night, dimness; dim, dark” (Category: Night)

S. , n. “night, dimness; [N.] night-fall, late evening; ⚠️[S.] dim, dark” (Category: Night)

References ✧ NM/283; PE17/37, 87, 152; RC/269; SA/dú, lómë, sîr

Glosses

Variations

Related

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

dōmē > [dōmē] > [dūme] > [dūme] > [dūm] > [dūv] > [dū] ✧ PE17/152
dōmē > [dōmē] > [dūme] > [dūme] > [dūm] > [dūv] > [dū] ✧ SA/dú

N. n. “night, night-fall, late evening” (Category: Night)

References ✧ Ety/DOƷ, DYEL; EtyAC/DOMO; SD/302

Glosses

Variations

Related

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ√DOƷ/DÔ > [dō] > [dū] ✧ Ety/DOƷ
ᴹ✶dōmi > dūmh > [dōmi] > [dōme] > [dūme] > [dūm] > [dūv] > [dū] ✧ SD/302