ON. [ē], [ō] became [ī], [ū]; [ē|ō] > [ī|ū]

ON. [ē], [ō] became [ī], [ū]; [ē|ō] > [ī|ū]

References ✧ PE18/46; PE22/27

Order (01100)

After 00900 first in pair of voiced stops vocalized ᴹ✶negdē > N. nīdh EtyAC/NEG
Before 01200 [ɣ] vanished ᴹ✶teʒē > N. Ety/TEƷ
Before 04500 [j] vanished before [i], [ui] ᴹ✶at-yēn-ar > N. edinar Ety/YEN

Phonetic Rule Elements

[ē] > [ī] ✧ PE19/25 (ē > ī)
[ō] > [ū] ✧ PE19/25 (ō > ū)

Phonetic Rule Examples

andajēn > andajīn ē > ī ᴹ√YEN > N. ennin ✧ Ety/YEN
atjēnar > atjīnar ē > ī ᴹ✶at-yēn-ar > N. edinar ✧ Ety/YEN
dēn > dīn ē > ī ᴹ√DEN > N. dîn ✧ Ety/DEN
dēr > dīr ē > ī ᴹ√DER > ON. dîr ✧ Ety/DER
jēn > jīn ē > ī ᴹ√YEN > N. în ✧ Ety/YEN
jēnrinde > jīnrinde ē > ī ᴹ√YEN > iðrind > N. iðrin ✧ Ety/RIN
jēnrinde > jīnrinde ē > ī ᴹ✶ı̯en-rinde > N. îðrin ✧ Ety/YEN
jēre > jīre ē > ī ᴹ√YER > N. îr ✧ EtyAC/YER
kēm > kīm ē > ī ᴹ✶kēm > N. cíw ✧ EtyAC/KEM
kēn > kīn ē > ī ᴹ√KEN > cên > N. cîn ✧ EtyAC/KEN
kʰēril > kʰīril ē > ī ᴹ√KHER > ON. khíril ✧ Ety/KHER
lassepelēnē > lassepelīnē ē > ī ᴹ✶lassekwelēnē > N. lhasbelin ✧ EtyAC/KWEL
mēl > mīl ē > ī ᴹ√MEL > N. mîl ✧ Ety/MEL
nēdē > nīdē ē > ī ᴹ✶negdē > N. nīdh ✧ EtyAC/NEG
nēre > nīre ē > ī ᴹ✶neñrē > N. nîr ✧ EtyAC/NEI
nētʰē > nītʰē ē > ī ᴹ✶nēthē > N. nîth ✧ Ety/NETH
pantjēnare > pantjīnare ē > ī ᴹ√KWAT > N. penninar ✧ Ety/YEN
pelēnē > pelīnē ē > ī ᴹ✶kwelēnē > N. belin ✧ Ety/LAS¹
randēr > randīr ē > ī ᴹ√RAN > N. rhandir ✧ Ety/RAN
sēde > sīde ē > ī ᴹ√SED > N. sîdh ✧ Ety/SED
sparadēr > sparadīr ē > ī ᴹ√SPAR > N. feredir ✧ Ety/SPAR
tēɣ > tīɣ ē > ī ᴹ✶tēñe > N. ✧ Ety/TEÑ
tēra > tīra ē > ī ᴹ✶tēra > N. tîr ✧ Ety/TEƷ
trē > trī ē > ī ᴹ√TER > ON. trī ✧ Ety/TER
trēwā > trīwā ē > ī ᴹ✶terḗwā > N. trîw ✧ Ety/TER
tʰēa- > tʰīa- ē > ī ᴹ√THĒ > N. thio ✧ Ety/THĒ
tʰērē > tʰīrē ē > ī ᴹ✶thērē > N. thîr ✧ Ety/THĒ
xēro > xīro ē > ī ON. khēro > N. hîr ✧ Ety/KHER
arɣandōr > arɣandūr ō > ū ᴹ✶arʒā + ndōrē > arʒandōrǝ > ON. Arandur ✧ PE21/32
brōnā > brūnā ō > ū ᴹ✶b’rōnā > ON. brūna ✧ Ety/BORÓN
dō > dū ō > ū ᴹ√DOƷ/DÔ > N. ✧ Ety/DOƷ
dōlindē > dūlindē ō > ū ᴹ√DOƷ/DÔ > dúlind > N. dúlin(n) ✧ Ety/DOƷ
dōme > dūme ō > ū ᴹ✶dōmi > dūmh > N. ✧ SD/302
dōmilindē > dūmilindē ō > ū ᴹ✶dōmilindē > N. duilin ✧ SD/302
dōr > dūr ō > ū ᴹ√DOƷ/DÔ > N. dûr ✧ Ety/DOƷ
gorōmē > gorūmē ō > ū ᴹ✶Górōmē > N. Goru ✧ EtyAC/GÓROM
jābāsōka > jābāsūka ō > ū ᴹ✶yābā̆-sūka > ON. yōbasūka ✧ TMME/53
jōr > jūr ō > ū ᴹ√YOR > N. iûr ✧ EtyAC/YAR
kʰīsislōmē > kʰīsislūmē ō > ū ᴹ✶χīsi-slōmē > N. Cílu ✧ PE21/32
kʰōgore > kʰūgore ō > ū ᴹ✶Khōgore > N. Huor ✧ Ety/GOR
kʰōn > kʰūn ō > ū ᴹ√KHŌ-N > N. hûn ✧ Ety/KHŌ-N
kʰōpa > kʰūpa ō > ū ᴹ√KHOP > N. hûb ✧ Ety/KHOP
kʰōre > kʰūre ō > ū ᴹ√KHOR > N. hûr ✧ Ety/KHOR
kʰōtʰ > kʰūtʰ ō > ū ᴹ√KHOTH > N. hûd ✧ Ety/KHOTH
lōke > lūke ō > ū ᴹ√LOK > N. lhûg ✧ Ety/LOK
lōre > lūre ō > ū ᴹ√LOR > N. lhûr ✧ EtyAC/LOS
lōsien > lūsien ō > ū ᴹ√LOS > N. Lhuien ✧ Ety/LOS
mōl > mūl ō > ū ᴹ✶mōl- > N. mûl ✧ Ety/MŌ
mōta- > mūta- ō > ū ᴹ√ > N. mudo ✧ Ety/MŌ
ŋgōle > ŋgūle ō > ū ᴹ√ÑGOL > N. gûl ✧ Ety/ÑGOL
nōre > nūre ō > ū ᴹ√ > N. nûr ✧ Ety/NŌ
nōre > nūre ō > ū ᴹ√NŌ/ONO > ON. #nūre ✧ Ety/THEL
nōro > nūro ō > ū ᴹ√ > ON. #nūro ✧ Ety/NŌ
rōma > rūma ō > ū ᴹ√ROM > ON. rūma ✧ Ety/ROM
rōmena > rūmena ō > ū ᴹ√ > N. †rhufen ✧ Ety/RŌ
rōna > rūna ō > ū ON. rōna > N. rhûn ✧ Ety/RŌ
tindōme > tindūme ō > ū ᴹ√DOM > tindumh > tindu > N. tinnu ✧ Ety/TIN
tindōmiselde > tindūmiselde ō > ū ᴹ✶Tindōmiselde > ON. tindūmhiell ✧ Ety/TIN
ōle > ūle ō > ū ᴹ✶ñōle > N. ûl ✧ Ety/ÑOL
ōne > ūne ō > ū ᴹ✶ñōn- > N. ûn ✧ EtyAC/ÑŌ¹
ōno > ūno ō > ū ᴹ√ÑŌ²/ÑONO > N. ûn ✧ EtyAC/ÑŌ²
ōno > ūno ō > ū ᴹ√ONO > N. ûn ✧ Ety/ONO
wanōrō > wanūrō ō > ū ᴹ✶wa-nōrō > ON. wanūro ✧ Ety/TOR

G. [ē], [ō] became [ī], [ū]; [ē|ō] > [ī|ū]

HPG/§1.1

Order (01100)

Before 04900 [ll] became [l] lengthening preceding stressed vowel ᴱ✶oldō > G. ôla GL/62

Phonetic Rule Elements

[ē] > [ī] ✧ GG/14 (ē > ī); PE15/13 (ê > î; ê + r)
[ō] > [ū] ✧ GG/14 (ō > ū); PE15/13 (ô > û; ô + r)

Phonetic Rule Examples

gʷē > gʷī ē > ī ᴱ√u̯ē· > G. Gwî ✧ GL/45
gʷērī > gʷīrī ē > ī ᴱ√gu̯er > G. gwîri ✧ GL/46
gʷēs > gʷīs ē > ī #ᴱ√gwes- > G. gwîs ✧ GL/47
nēr > nīr ē > ī ᴱ✶nı̯ēr- > G. nîr¹ ✧ GL/60
tē > tī ē > ī ᴱ√ > G. ✧ GL/69
tēl > tīl ē > ī ᴱ√tel- > G. tîl ✧ GL/70
xēl > xīl ē > ī ᴱ√χele-k > G. hîl ✧ GL/49
gʷōri > gʷūri ō > ū ᴱ√GWORI > G. gur ✧ QL/104
ndōl > ndūl ō > ū ᴱ√ndolo- > G. dûl ✧ GL/30