ON. [ɣ] and [ŋ] became [g] before nasals; [ɣ{mn}] > [g{mn}]

ON. [ɣ] and [ŋ] became [g] before nasals; [ɣ{mn}] > [g{mn}]
See OS. [ɣ] became [g] before nasals and liquids for discussion.

References ✧ PE18/54; PE22/26

Order (01000)

Before 01200 [ɣ] vanished ᴹ√DOƷ/DÔ > dogme > dongme > ON. doume Ety/DOƷ

Phonetic Rule Elements

[ɣm] > [gm]
[ɣn] > [gn]

Phonetic Rule Examples

doɣme > dogme ɣm > gm ᴹ√DOƷ/DÔ > dogme > dongme > ON. doume ✧ Ety/DOƷ
kuɣnā > kugnā ɣn > gn ᴹ✶kuʒnā > N. cûn ✧ Ety/KUƷ
taɣna > tagna ɣn > gn ᴹ✶taʒna > N. taen ✧ Ety/TĀ