ON. [ɣ] vanished; [ɣ|VɣC] > [ø|V̄øC]

ON. [ɣ] vanished; [ɣ|VɣC] > [ø|V̄øC]
GS/§4.41 GS/§4.45 @@@

Reference ✧ PE22/15

Order (01200)

After 01000 [ɣ] and [ŋ] became [g] before nasals ᴹ√DOƷ/DÔ > dogme > dongme > ON. doume Ety/DOƷ
After 01100 [ē], [ō] became [ī], [ū] ᴹ✶teʒē > N. Ety/TEƷ

Phonetic Rule Elements

[ɣ] > [ø] ✧ PE19/23 (-ʒ- > -)
[ɣ-] > [ø-] ✧ PE19/19 (ʒ- > -)

Phonetic Rule Examples

arɣandūr > arandūr ɣ > ø ᴹ✶arʒā + ndōrē > arʒandōrǝ > ON. Arandur ✧ PE21/32
dalmaɣ > dalma ɣ > ø ᴹ√DAL > ON. dalma ✧ Ety/DAL
kuɣu > kū ɣ > ø ᴹ✶kuu̯ > N. ✧ Ety/KUƷ
māɣ > mā ɣ > ø ᴹ✶māʒ > ON. ✧ Ety/MAƷ
maɣite > maite ɣ > ø ᴹ✶maʒiti > ON. maite ✧ Ety/MAƷ
-ɣō > -ō ɣ > ø ᴹ√ƷŌ̆ > ON. -o ✧ EtyAC/ƷŌ̆
teɣē > tē ɣ > ø ᴹ✶teʒē > N. ✧ Ety/TEƷ
tīɣ > tī ɣ > ø ᴹ✶tēñe > N. ✧ Ety/TEÑ
ɣanū > anū ɣ- > ø- ᴹ√ƷAN > ON. anu ✧ Ety/ƷAN
ɣaramā > aramā ɣ- > ø- ᴹ√ƷARAM > N. araf ✧ Ety/ƷARAM
ɣaran > aran ɣ- > ø- ᴹ√ƷAR > N. aran ✧ Ety/ƷAR
ɣarani > arani ɣ- > ø- ᴹ√ƷAR > N. erain ✧ Ety/ƷAR
ɣarda > arda ɣ- > ø- ᴹ√ƷAR > N. ardh ✧ Ety/ƷAR
ɣel > el ɣ- > ø- ᴹ√ƷEL > ON. #el ✧ Ety/ƷEL
ɣelle > elle ɣ- > ø- ᴹ√ƷEL > ON. elle ✧ Ety/ƷEL
ɣelwa > elwa ɣ- > ø- ᴹ√ƷEL > ON. elwa ✧ Ety/ƷEL
ɣelwe > elwe ɣ- > ø- ᴹ✶Helwe > N. Elwe ✧ EtyAC/ƷEL
ɣo > o ɣ- > ø- ᴹ√ƷŌ̆ > N. o ✧ Ety/ƷŌ̆