ON. medial [m] became [n] before [j], [w]; [m{jw}] > [n{jw}]

ON. medial [m] became [n] before [j], [w]; [m{jw}] > [n{jw}]
See OS. medial [mj] became [nj] but [mw] became [mm] for discussion.

Phonetic Rule Elements

[mj] > [nj]
[mw] > [nw]

Phonetic Rule Examples

ramja- > ranja- mj > nj ᴹ✶ramya- > N. rhenio ✧ Ety/RAM
kʰamwa > kʰanwa mw > nw ᴹ✶hamwa > N. ham/hanw ✧ EtyAC/KHAM