Q. essë úpa nas “he is dumb”

Q. essë úpa nas “he is dumb”

Reference ✧ PE17/126 ✧ esse ūpa nas “he is dumb”

Elements

issë “he, *she, it (emphatic)” ✧ PE17/126 (esse)
úpa “dumb [unable to speak]” ✧ PE17/126 (ūpa)
ná- “to be” aorist 3rd-sg ✧ PE17/126 (nas)