ᴹQ. (ye) mólome nakie·nye “(it is) hard work to kill me”

ᴹQ. (ye) mólome nacie·nyë, “(it is) hard work to kill me”

Reference ✧ PE22/120 ✧ “(it is) hard work to kill me”

Elements

ye- “to be” aorist ✧ PE22/120
mólome “hard work, burden” ✧ PE22/120
nak-¹ “to kill, slay; to hate” gerund ✧ PE22/120 (nakie)
nye “me, I” ✧ PE22/120