Q. [ŋ] ‹ñ›

References ✧ LotR/1114; PE17/60, 104; PE18/105; PE19/71-72, 76-77, 80, 95

Variations

Element In

Phonetic Development

Q. [no change] ŋ < ŋ ✧ PE17/060.1309 (ñ- > ñ); PE18/105.0302 (ñ > [ø]); PE19/071.3502-1 (ñ > ñ; initially before vowels)
AQ. initial nasals plus voiced stops reduced to nasals ŋ- < ŋg- ✧ PE18/105.1102 (ñg > ñ)
AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality iŋg- < ŋ̣g- ✧ PE19/077.1608 (*[ŋ̣g-] > *[iŋg-])
AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality iŋgj- < ŋ̣gj- ✧ PE19/077.1608-1 (*[ŋ̣gj-] > *[iŋgj-])

ᴹQ. [ŋ] ‹ñ›

References ✧ PE22/65-66

Variations

Element In


ᴱQ. [ŋ] ‹ng›

References ✧ PE12/24; PE14/41-42, 60

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. nasals became [n] before [j] ŋj > nj ✧ PE12/024.0506-3 (ŋ + y > ny)