Q. [ŋ] ‹ñ› (tengwa #19)

References ✧ PE19/71-72, 74-77, 80, 95

Variations

Element In

Phonetic Development

AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality iŋg- < ŋ̣g- ✧ PE19/077.1608 (*[ŋ̣g-] > *[iŋg-])
AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality iŋgj- < ŋ̣gj- ✧ PE19/077.1608-1 (*[ŋ̣gj-] > *[iŋgj-])

Q. [ñ-]

References ✧ LotR/1114; PE17/60

Variations

Phonetic Development

Q. [no change] ñ- < ñ- ✧ PE17/060.1309 (ñ- > ñ-)

Q. [-ñg-] (tengwa #7)

Reference ✧ LotR/1114 ✧ ng


Q. [-ñgw-] (tengwa #8)

Reference ✧ PE17/104 ✧ [-ñg(w)-] for example: ungwe


Q. [ñgw] (tengwa #8)


Q. [-ñk-] (tengwa #15)


Q. [-ñkw-] (tengwa #16)

Reference ✧ PE17/104 ✧ [-ñq-] for example: unque


ᴹQ. [ŋ] ‹ñ›

References ✧ PE22/65-66

Variations

Element In


ᴱQ. [ŋ] ‹ng›

References ✧ PE12/16, 24; PE14/41-42, 60

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. initial nasalized stops became nasals ŋ- < ŋg- ✧ PE12/016.2705 (ȵg > g)
ᴱQ. nasals became [n] before [j] ŋj > nj ✧ PE12/024.0506-3 (ŋ + y > ny)