ᴹ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

ᴹ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

GS/§4.13 §66iv @@@

Phonetic Rule Elements

[-ĭ] > [-e]
[-ŭ] > [-o]

Phonetic Rule Examples

ari > are -ĭ > -e ᴹ✶ari- > N. ar- ✧ Ety/AR¹.009
barani > barane -ĭ > -e ᴹ√BARÁN > ON. barane ✧ Ety/BARÁN.010
dōmi > dōme -ĭ > -e ᴹ✶dōmi- > Ilk. dûm ✧ Ety/DOMO.031
dōmi > dōme -ĭ > -e ᴹ✶dōmi > ᴹQ. lōme ✧ SD/302.3405
dōmi > dōme -ĭ > -e ᴹ✶dōmi > dūmh > N. ✧ SD/302.3606
glindi > glinde -ĭ > -e ᴹ√GLINDI > glind > N. glinn ✧ Ety/GLINDI.006
gwindi > gwinde -ĭ > -e ᴹ√GWINDI > Ilk. gwind ✧ EtyAC/GWINDI.012
gwindi > gwinde -ĭ > -e ᴹ√GWINDI > bind > N. binn ✧ EtyAC/GWINDI.010
karani > karane -ĭ > -e ᴹ✶karani > N. caran ✧ Ety/KARÁN.008
kʰītʰi > kʰītʰe -ĭ > -e ᴹ✶khīt(h)i > N. hîth ✧ Ety/KHIS.009
liŋgwi > liŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶liñwi > Dor. líw ✧ Ety/LIW.010
liŋgwi > liŋgwe -ĭ > -e ᴹ√LINGWI > Dor. ling ✧ EtyAC/LIW.016
liŋgwi > liŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶liñwi > lhimb > N. lhim ✧ Ety/LIW.008
liŋkwi > liŋkwe -ĭ > -e ᴹ√LINKWI > N. lhimp ✧ Ety/LINKWI.006
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > Dor. luin ✧ Ety/LUG².009
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > Dor. lūn ✧ EtyAC/LUG².019
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > Dan. lygn ✧ Ety/LUG².012
lugni > lugne -ĭ > -e ᴹ✶lugni > N. lhûn ✧ Ety/LUG².007
maɣiti > maɣite -ĭ > -e ᴹ✶maʒiti > ON. maite ✧ Ety/MAƷ.030
makili > makile -ĭ > -e ᴹ✶makili- > N. megil ✧ EtyAC/MAK.129
mini > mine -ĭ > -e ᴹ√MINI > N. min ✧ Ety/MINI.018
mitʰi > mitʰe -ĭ > -e ᴹ√MITH > N. mith ✧ Ety/MITH.003
mǭri > mǭre -ĭ > -e ᴹ✶mǭri > Ilk. môr ✧ Ety/MOR.041
mori > more -ĭ > -e ᴹ✶mori > N. †môr ✧ Ety/MOR.008
neŋgwi > neŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶NEÑ-WI > Dor. nîw ✧ Ety/NEÑ-WI.012
neŋgwi > neŋgwe -ĭ > -e ᴹ✶NEÑ-WI > nemb > N. nem ✧ Ety/NEÑ-WI.010
nindi > ninde -ĭ > -e ᴹ√NIN-DI > N. ninn ✧ Ety/NIN-DI.008
niŋkwi > niŋkwe -ĭ > -e ᴹ√NIK-W > N. nimp ✧ Ety/NIK-W.029
orni > orne -ĭ > -e ᴹ✶ÓR-NI > Dor. orn ✧ Ety/ÓR-NI.011
orni > orne -ĭ > -e ᴹ✶ÓR-NI > N. orn ✧ Ety/ÓR-NI.010
pʰoroti > pʰorote -ĭ > -e ᴹ✶phoroti > N. forod ✧ Ety/PHOR.027
riŋgi > riŋge -ĭ > -e ᴹ√RINGI > Dor. ring ✧ Ety/RINGI.034
riŋgi > riŋge -ĭ > -e ᴹ√RINGI > ON. ringe ✧ Ety/RINGI.006
riŋgwi > riŋgwe -ĭ > -e ᴹ√RINGI > rhimb > N. rhim ✧ Ety/RINGI.037
riŋki > riŋke -ĭ > -e ᴹ✶rinki > N. rhinc ✧ Ety/RIK(H).026
slindi > slinde -ĭ > -e ᴹ✶slindi > thlind > N. thlinn ✧ Ety/SLIN.017
tindōmi > tindōme -ĭ > -e ᴹ√DOM > tindumh > tindu > N. tinnu ✧ Ety/TIN.072
tʰindi > tʰinde -ĭ > -e ᴹ✶thindi > Ilk. thind ✧ Ety/THIN.056
tʰindi > tʰinde -ĭ > -e ᴹ✶thindi > thind > N. thinn ✧ Ety/THIN.051
windi > winde -ĭ > -e ᴹ✶windi > gwind > N. gwinn ✧ Ety/WIN.014
windi > winde -ĭ > -e ᴹ✶windi > gwind > N. gwinn ✧ EtyAC/WIN.044
jagu > jago -ŭ > -o ᴹ✶yagu- > N. ia ✧ Ety/YAG.007
jūju > jūjo -ŭ > -o ᴹ√ > N. ui- ✧ Ety/YŪ.005
malu > malo -ŭ > -o ᴹ✶smalu > ON. malo ✧ Ety/SMAL.040
mbundu > mbundo -ŭ > -o ᴹ✶mbundu > bund > N. bunn ✧ Ety/MBUD.011
orku > orko -ŭ > -o ᴹ✶órku > Dor. urch ✧ Ety/ÓROK.017
orku > orko -ŭ > -o ᴹ✶órku > ON. orko ✧ Ety/ÓROK.009
raŋku > raŋko -ŭ > -o ᴹ✶ranku > ON. ranko ✧ Ety/RAK.012
smalu > smalo -ŭ > -o ᴹ✶smalu > ON. smalo ✧ EtyAC/SMAL.165
suglu > suglo -ŭ > -o ᴹ✶suglu > N. sûl ✧ Ety/SUK.039
suktu > sukto -ŭ > -o ᴹ√SUK > N. sûth ✧ Ety/SUK.017
telku > telko -ŭ > -o ᴹ√TÉLEK > N. telch ✧ Ety/TÉLEK.012
tūgu > tūgo -ŭ > -o ᴹ✶tūgu > tūgh > Ilk. ✧ Ety/TUG.011
tūgu > tūgo -ŭ > -o ᴹ✶tūgu > ON. tūgo ✧ Ety/TUG.006
tumbu > tumbo -ŭ > -o ᴹ✶tumbu > N. tum ✧ Ety/TUB.012
tumpu > tumpo -ŭ > -o ᴹ√TUMPU > N. tump ✧ Ety/TUMPU.006
tundu > tundo -ŭ > -o ᴹ✶tundu > tund > N. tunn ✧ Ety/TUN.007
utubnu > utubno -ŭ > -o ᴹ✶Utubnu > Ilk. Uduvon ✧ Ety/TUB.047
utubnu > utubno -ŭ > -o ᴹ✶Utubnu > N. Udūn ✧ Ety/TUB.045

ᴱ✶short final [i], [u] became [e], [o]; [-{ĭŭ}] > [-{eo}]

References ✧ PE12/4, 8-9

Order (00600)

After 00400 final [ǝ] vanished
After 00500 final [j], [w] became [i], [u]

Phonetic Rule Elements

[-ĭ] > [-e]
[-ŭ] > [-o]

Phonetic Rule Examples

akajri > akajre -ĭ > -e ᴱ√KAYA > ᴱQ. akaire ✧ QL/046.0701
alalmi > alalme -ĭ > -e ᴱ√ALA² > ᴱQ. alalme ✧ QL/029.7901
awri > awre -ĭ > -e ᴱ√AWA > ᴱQ. aure ✧ QL/033.6701
awti > awte -ĭ > -e ᴱ√AW̯A > ᴱQ. aute ✧ QL/033.8301
aɸti > aɸte -ĭ > -e ᴱ√AFA > [aft]yǝ > ᴱQ. apte ✧ QL/029.2101
bonti > bonte -ĭ > -e ᴱ√POT-I > ᴱQ. ponte ✧ QL/075.4601
boti > bote -ĭ > -e ᴱ√POT-I > ᴱQ. pote ✧ QL/075.4301
ekti > ekte -ĭ > -e ᴱ✶ektĭ > ᴱQ. ekte ✧ GL/18.7101
ekti > ekte -ĭ > -e ᴱ√EKE/EHE > ᴱQ. ekte ✧ QL/035.1001
eŋkʷi > eŋkʷe -ĭ > -e ᴱ√EŊE > ᴱQ. enqe ✧ QL/036.0401
gʷassi > gʷasse -ĭ > -e ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wasse ✧ QL/103.2503
gʷiŋgi > gʷiŋge -ĭ > -e ᴱ√GWIŊI > ᴱQ. ’winge ✧ QL/104.3701
gʷinwi > gʷinwe -ĭ > -e ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’winwe ✧ QL/104.2301
gʷōri > gʷōre -ĭ > -e ᴱ√GWORI > ᴱQ. ’wōre ✧ QL/104.5801
ɣari > ɣare -ĭ > -e ᴱ√ƷARA > ᴱQ. are ✧ QL/032.2701
iki > ike -ĭ > -e ᴱ√I > ᴱQ. ike ✧ QL/041.6401
illi > ille -ĭ > -e ᴱ√ILI² > ᴱQ. ille ✧ QL/042.1201
iŋwi > iŋwe -ĭ > -e ᴱ√IWI > ᴱQ. ingwe ✧ QL/043.7001
kalki > kalke -ĭ > -e ᴱ√KALA > ᴱQ. kalke ✧ QL/044.3101
kanti > kante -ĭ > -e ᴱ✶kantya > ᴱQ. kante ✧ PE13/140.2205
koðʲti > koðʲte -ĭ > -e ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koite ✧ QL/048.5801
kṛni > kṛne -ĭ > -e ᴱ√KṚN > [kṛn]ı̯ǝ > ᴱQ. karne ✧ QL/048.8701
kʷilli > kʷille -ĭ > -e ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qille ✧ QL/077.2601
lalli > lalle -ĭ > -e ᴱ√LALA > ᴱQ. ‽lalle ✧ QL/050.6401
lawista- > lawista- -ĭ > -e ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. loista ✧ QL/052.3201
lawiti > lawite -ĭ > -e ᴱ√LAW̯A > law̯iti- > ᴱQ. loite ✧ QL/052.3101
lawki > lawke -ĭ > -e ᴱ√LAWA > ᴱQ. lauke ✧ QL/052.1901
lawti > lawte -ĭ > -e ᴱ√LAWA > ᴱQ. laute ✧ QL/052.2101
leɣʷki > leɣʷke -ĭ > -e ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leuke ✧ QL/053.4201
lojri > lojre -ĭ > -e ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loire ✧ QL/056.5302
lōki > lōke -ĭ > -e ᴱ√LOKO > ᴱQ. lōke ✧ QL/055.4201
lōmi > lōme -ĭ > -e ᴱ√LOMO > ᴱQ. Lōme ✧ QL/055.4901
louri > loure -ĭ > -e ᴱ√LOU̯RI > ᴱQ. laure ✧ QL/051.7701
loxti > loxte -ĭ > -e ᴱ√LOHO > ᴱQ. lokte ✧ QL/055.2901
lunti > lunte -ĭ > -e ᴱ√LUTU > ᴱQ. lunte ✧ QL/057.1901
luxmi > luxme -ĭ > -e ᴱ√LUHU > ᴱQ. lūme ✧ QL/056.7501
makti > makte -ĭ > -e ᴱ√MAHA > ᴱQ. †makte ✧ QL/057.4501
makti > makte -ĭ > -e ᴱ√MAHA > ᴱQ. makte ✧ QL/057.5001
mani > mane -ĭ > -e ᴱ√MANA > ᴱQ. mane ✧ QL/058.6801
mati > mate -ĭ > -e ᴱ✶mati > ᴱQ. mate ✧ PE14/070.2203
mburi > mbure -ĭ > -e ᴱ✶mbúrya: > ᴱQ. mure ✧ PE13/139.5504
mili > mile -ĭ > -e ᴱ√MILI > ᴱQ. mile ✧ QL/061.2901
mḹki > mḹke -ĭ > -e ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malke ✧ QL/062.1301
mṇgi > mṇge -ĭ > -e ᴱ√MṆGṆ > ᴱQ. mange¹ ✧ QL/062.2601
mōri > mōre -ĭ > -e ᴱ√MORO > ᴱQ. mōre ✧ QL/062.8505
ŋaðʲki > ŋaðʲke -ĭ > -e ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naike ✧ QL/065.1401
ṇði > ṇðe -ĭ > -e ᴱ√NÐN > > ᴱQ. ande ✧ QL/031.2001
neli > nele -ĭ > -e ᴱ√NELE > ᴱQ. nele ✧ QL/065.5101
niŋkʷi > niŋkʷe -ĭ > -e ᴱ√NIQI > ᴱQ. ninqe ✧ QL/066.3801
nōri > nōre -ĭ > -e ᴱ√ > ᴱQ. nōre ✧ QL/066.6301
noti > note -ĭ > -e ᴱ√NOTO > ᴱQ. note ✧ QL/068.0201
olmi > olme -ĭ > -e ᴱ√OLO³ > ᴱQ. olme² ✧ QL/069.6801
ori > ore -ĭ > -e ᴱ√ORO² > [or]ı̯ǝ > ᴱQ. ore ✧ QL/070.7701
owli > owle -ĭ > -e ᴱ√OWO > ᴱQ. Aule ✧ QL/034.4301
pekti > pekte -ĭ > -e ᴱ√PEKE > ᴱQ. pekte ✧ QL/073.0701
piŋkʷi > piŋkʷe -ĭ > -e ᴱ√PIKI > ᴱQ. pinqe ✧ QL/073.7601
pojmi > pojme -ĭ > -e ᴱ√POYO > ᴱQ. ‽poime ✧ QL/075.5101
poli > pole -ĭ > -e ᴱ√POL-I > ᴱQ. pole ✧ QL/075.1101
rimpi > rimpe -ĭ > -e ᴱ√RIPI > ᴱQ. rimpe ✧ QL/080.2201
saθʲki > saθʲke -ĭ > -e ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saike ✧ QL/082.4901
siloini > siloine -ĭ > -e ᴱ√SILI > ᴱQ. siloine ✧ QL/083.3501
sini > sine -ĭ > -e ᴱ√SINI > ᴱQ. Sine ✧ QL/083.7401
siŋi > siŋe -ĭ > -e ᴱ√SIŊI > ᴱQ. singe ✧ QL/083.8901
sḹki > sḹke -ĭ > -e ᴱ√SḶKḶ¹ > ᴱQ. salki ✧ QL/084.5101
sṇti > sṇte -ĭ > -e ᴱ√SṆTṆ > -ẏe > ᴱQ. sinte ✧ QL/085.2001
sukti > sukte -ĭ > -e ᴱ√SUKU > ᴱQ. sukte ✧ QL/086.9301
tambi > tambe -ĭ > -e ᴱ√TAMA > ᴱQ. tambe ✧ QL/088.7701
taŋgi > taŋge -ĭ > -e ᴱ√TAŊA > ᴱQ. tange ✧ QL/089.0501
tekti > tekte -ĭ > -e ᴱ√TEKE > ᴱQ. tekte ✧ QL/090.6401
telpi > telpe -ĭ > -e ᴱ√TELPE > ᴱQ. telpe ✧ QL/091.2101
tendi > tende -ĭ > -e ᴱ√TENE > ᴱQ. tende ✧ QL/091.6001
teteli > tetele -ĭ > -e ᴱ✶tet’li > ᴱQ. telte ✧ GL/70.2606
tiwri > tiwre -ĭ > -e ᴱ√TIW̯I > ᴱQ. tiure ✧ QL/093.3201
-tuli > -tule -ĭ > -e ᴱ√TULU > ᴱQ. -tule ✧ QL/095.2901
tuŋki > tuŋke -ĭ > -e ᴱ√TUN+KƎ > ᴱQ. tunke ✧ QL/095.6101
θorni > θorne -ĭ > -e ᴱ√ŠORO² > ᴱQ. sorne ✧ QL/086.1701
tʲūri > tʲūre -ĭ > -e ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūre ✧ QL/050.1301
tʲūti > tʲūte -ĭ > -e ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūte ✧ QL/050.1101
xoxri > xoxre -ĭ > -e ‽ᴱ√HUHU > ᴱQ. hóre ✧ QL/041.0201
ɸajri > ɸajre -ĭ > -e ᴱ√FAYA > ᴱQ. faire ✧ QL/037.7501
βani > βane -ĭ > -e ᴱ√VANA > ᴱQ. vane ✧ QL/099.7701
βassi > βasse -ĭ > -e ᴱ√VASA > ᴱQ. vasse ✧ QL/100.3001
βi > βe -ĭ > -e ᴱ√ > ᴱQ. ve ✧ QL/101.2401
βiti > βite -ĭ > -e ᴱ√VITI > ᴱQ. vite ✧ QL/101.7104
βḹki > βḹke -ĭ > -e ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valke ✧ QL/101.7601
βḷti > βḷte -ĭ > -e ᴱ√VḶTḶ > ᴱQ. -vilte ✧ QL/102.1601
βōri > βōre -ĭ > -e ᴱ√VŌRI > ᴱQ. vōre ✧ QL/102.2001
balu > balo -ŭ > -o ᴱ√PALA > ᴱQ. palo ✧ QL/071.7601
ðʲuru > ðʲuro -ŭ > -o ᴱ√ẎURU > ᴱQ. yuro ✧ QL/106.5201
gṛgu > gṛgo -ŭ > -o ᴱ✶grgu- > ᴱQ. karko ✧ PE13/144.1101
kaɣʷku > kaɣʷko -ŭ > -o ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauko ✧ QL/045.7501
kampu > kampo -ŭ > -o ᴱ✶kampu- > ᴱQ. kampo ✧ PE14/066.1707
luksu > lukso -ŭ > -o ᴱ√LUKU > ᴱQ. lukso ✧ QL/056.9001
malu > malo -ŭ > -o ᴱ√MALA¹ > [mal]wǝ > ᴱQ. malo ✧ QL/058.2301
mḹku > mḹko -ŭ > -o ᴱ√MḶKḶ > ᴱQ. malko ✧ QL/062.0801
nṇgu > nṇgo -ŭ > -o ᴱ√NṆGṆ > ‽nṇg·ẇǝ > ᴱQ. nungo ✧ QL/066.5901
ṇtu > ṇto -ŭ > -o ᴱ√MATA > ᴱQ. anto ✧ QL/031.6701
ouru > ouro -ŭ > -o ᴱ✶ourū̆ > ᴱQ. auro ✧ PE13/155.8605
pilmu > pilmo -ŭ > -o ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilmo ✧ QL/074.0501
rēðu > reðo -ŭ > -o ᴱ√reðe > ᴱQ. rēro ✧ QL/079.7201
resru > resro -ŭ > -o ᴱ✶res-rŭ > rerro > ᴱQ. rēro ✧ QL/079.6401
situ > sito -ŭ > -o ᴱ√SITI > ᴱQ. sito ✧ QL/084.4101
sṛku > sṛko -ŭ > -o ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarko ✧ QL/086.5801
xenu > xeno -ŭ > -o ᴱ√HEN+U > ᴱQ. heno ✧ QL/040.1201
xʷenu > xʷeno -ŭ > -o ᴱ√HEN+U > ᴱQ. feno ✧ QL/038.1001
ɸṇðu > ɸṇðo -ŭ > -o ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fando ✧ QL/038.6101