N. final [mf], [nθ], [ŋx], [lθ] became [mp], [nt], [ŋk], [lt]; [-{mf|nθ|ŋx|lθ}] > [-{mp|nt|ŋk|lt}]

N. final [mf], [nθ], [ŋx], [lθ] became [mp], [nt], [ŋk], [lt]; [-{mf|nθ|ŋx|lθ}] > [-{mp|nt|ŋk|lt}]
GS/§4.117 @@@

Order (03700)

After 02100 short final vowels vanished ON. maltha > N. malt EtyAC/SMAL
Before 03800 nasals vanished before spirantal clusters ON. inpanta > in-fant > N. ifant Ety/YEN

Related

Phonetic Rule Elements

[-mf] > [-mp]
[-nθ] > [-nt]
[-ŋx] > [-ŋk]
[-lθ] > [-lt]

Phonetic Rule Examples

dolθ > dolt -lθ > -lt ᴹ√NDOL > N. dolt ✧ Ety/NDOL
dylθ > dylt -lθ > -lt ᴹ√NDOL > N. dylt ✧ Ety/NDOL
m̥alθ > m̥alt -lθ > -lt ON. maltha > N. malt ✧ EtyAC/SMAL
talθ > talt -lθ > -lt ᴹ√TALÁT > N. talt ✧ Ety/TALÁT
gamf > gamp -mf > -mp ᴹ√GAP > N. gamp ✧ Ety/GAP
l̥imf > l̥imp -mf > -mp ᴹ√LINKWI > N. lhimp ✧ Ety/LINKWI
nimf > nimp -mf > -mp ᴹ√NIK-W > N. nimp ✧ Ety/NIK-W
tumf > tump -mf > -mp ᴹ√TUMPU > N. tump ✧ Ety/TUMPU
xamf > xamp -mf > -mp ᴹ√KHAP > N. hamp ✧ Ety/KHAP
anθ > ant -nθ > -nt ᴹ√ANA¹ > N. ant ✧ Ety/ANA¹
atlanθ > atlant -nθ > -nt ᴹ√TALÁT > N. atlant ✧ Ety/TALÁT
danθ > dant -nθ > -nt ᴹ√DANT > N. dant- ✧ Ety/DAT
erianθ > eriant -nθ > -nt ᴹ√ANA¹ > N. Eriant ✧ Ety/AR¹
infanθ > infant -nθ > -nt ON. inpanta > in-fant > N. ifant ✧ Ety/YEN
janθ > jant -nθ > -nt ᴹ✶yantā > N. iant ✧ Ety/YAT
kanθ > kant -nθ > -nt ᴹ√KAT > N. cant ✧ Ety/KAT
l̥anθ > l̥ant -nθ > -nt ᴹ√LAT > N. lhant ✧ Ety/LAT
l̥unθ > l̥unt -nθ > -nt ᴹ√LUT > N. lhunt ✧ Ety/LUT
menθ > ment -nθ > -nt ᴹ√MET > N. ment ✧ Ety/MET
minθ > mint -nθ > -nt ᴹ√MIT > N. mint ✧ EtyAC/MIT
panθ > pant -nθ > -nt ON. panta > N. pant ✧ Ety/KWAT
penθ > pent -nθ > -nt ᴹ✶kwentā > N. pent ✧ Ety/KWET
ranθ > rant -nθ > -nt ᴹ√RAT > N. rant ✧ Ety/RAT
taŋxanθ > taŋxant -nθ > -nt ON. tankánte > N. tangant ✧ PE17/44
tinθ > tint -nθ > -nt ᴹ√TIN > N. tint ✧ Ety/TIN
θenθ > θent -nθ > -nt ON. sthinta > N. thent ✧ Ety/STINTĀ
fliŋx > fliŋk -ŋx > -ŋk ᴹ✶philínkē > N. flinc ✧ PE21/56
iŋx > iŋk -ŋx > -ŋk ᴹ√INK > N. inc ✧ Ety/INK
l̥aŋx > l̥aŋk -ŋx > -ŋk ᴹ√LANK > N. lhanc ✧ Ety/LANK
l̥aŋx > l̥aŋk -ŋx > -ŋk ᴹ√LAK¹ > N. lhanc ✧ EtyAC/LAK¹
r̥aŋx > r̥aŋk -ŋx > -ŋk ON. ranko > N. rhanc ✧ Ety/RAK
r̥iŋx > r̥iŋk -ŋx > -ŋk ᴹ✶rinki > N. rhinc ✧ Ety/RIK(H)
taŋx > taŋk -ŋx > -ŋk ᴹ√TAK > N. tanc ✧ Ety/TAK
tiŋx > tiŋk -ŋx > -ŋk ᴹ√TINKŌ > N. tinc ✧ Ety/TINKŌ
θaŋx > θaŋk -ŋx > -ŋk ON. sthanka > N. thanc ✧ Ety/STAK

G. final voiceless spirants restopped after consonants; [-C{fθx}] > [-C{ptk}]

HSG/§2.2, 2.4

Order (04300)

After 03900 [x], [ɣ] sometimes became [i]
After 04100 [f], [v] sometimes became [u]
Before 06300 [ð] became [θ] finally or before a consonant ᴱ√qṛđ > G. cwardh GL/28

Phonetic Rule Elements

[-Cf] > [-Cp]
[-Cθ] > [-Ct]
[-Cx] > [-Ck]
[-Cf] > [-Cf]
[-Cθ] > [-Cθ]
[-Cx] > [-Cx]

Phonetic Rule Examples

falx > falc -Cx > -Ck ᴱ√FḶKḶ > G. Falc ✧ LT2A/Glorfalc
gʷiŋx > gʷiŋk -Cx > -Ck ᴱ√GWINI > G. gwinc ✧ LT1A/Morwinyon
helx > helk -Cx > -Ck ᴱ√χele-k > G. helc ✧ GL/48
ndolx > ndolk -Cx > -Ck ᴱ√ndolo- > G. dolc ✧ GL/30
arx > arx -Cx > -Cx ᴱ✶ṝkă > G. arch ✧ PE13/110
amrinθ > amrint -Cθ > -Ct ᴱ✶ambarinþǝ > G. amrint ✧ PE13/110
balθ > balt -Cθ > -Ct ᴱ√vḷt > G. balt ✧ GL/23
benθ > bent -Cθ > -Ct ᴱ√VENE > G. bent ✧ LT1A/Glorvent
blanθ > blant -Cθ > -Ct ᴱ√PALA > G. blant ✧ LT1A/Palúrien
falθ > falt -Cθ > -Ct ᴱ√fal-² > G. falt ✧ GL/33
ganθ > gant -Cθ > -Ct ᴱ√yṇt > G. gant ✧ GL/37
gilθ > gilt -Cθ > -Ct ᴱ√Gil- > G. gilt ✧ GL/38
gʷalθ > gʷalt -Cθ > -Ct ᴱ√gwal > G. gwalt ✧ GL/44
gʷanθ > gʷant -Cθ > -Ct ᴱ√VANA > G. gwant ✧ LT1A/Vána
gʷenθ > gʷent -Cθ > -Ct ᴱ√gwene- > G. gwent ✧ GL/45
gʷenθ > gʷent -Cθ > -Ct ᴱ√gwed² > G. gwent ✧ GL/46
gʷerθ > gʷert -Cθ > -Ct ᴱ√gwer- > G. gwert ✧ GL/46
kʷenθ > kʷent -Cθ > -Ct ᴱ√QETE > G. cwent ✧ LT2A/Tôn a Gwedrin
lenθ > lent -Cθ > -Ct ᴱ√LENE > G. glent ✧ LT2A/Glend