G. final voiceless spirants restopped after consonants; [-C{fθx}] > [-C{ptk}]

⚠️G. final voiceless spirants restopped after consonants; [-C{fθx}] > [-C{ptk}]
HSG/§2.2, 2.4

Order (04300)

After 03900 [x], [ɣ] sometimes became [i]
After 04100 [f], [v] sometimes became [u]
Before 06300 [ð] became [θ] finally or before a consonant ᴱ√qṛđ > G. cwardh GL/28

Phonetic Rule Elements

[-Cf] > [-Cp]
[-Cθ] > [-Ct]
[-Cx] > [-Ck]
[-Cf] > [-Cf]
[-Cθ] > [-Cθ]
[-Cx] > [-Cx]

Phonetic Rule Examples

falx > falc -Cx > -Ck ᴱ√FḶKḶ > G. Falc ✧ LT2A/Glorfalc
gʷiŋx > gʷiŋk -Cx > -Ck ᴱ√GWINI > G. gwinc ✧ LT1A/Morwinyon
helx > helk -Cx > -Ck ᴱ√χele-k > G. helc ✧ GL/48
ndolx > ndolk -Cx > -Ck ᴱ√ndolo- > G. dolc ✧ GL/30
arx > arx -Cx > -Cx ᴱ✶ṝkă > G. arch ✧ PE13/110
amrinθ > amrint -Cθ > -Ct ᴱ✶ambarinþǝ > G. amrint ✧ PE13/110
balθ > balt -Cθ > -Ct ᴱ√vḷt > G. balt ✧ GL/23
benθ > bent -Cθ > -Ct ᴱ√VENE > G. bent ✧ LT1A/Glorvent
blanθ > blant -Cθ > -Ct ᴱ√PALA > G. blant ✧ LT1A/Palúrien
falθ > falt -Cθ > -Ct ᴱ√fal-² > G. falt ✧ GL/33
ganθ > gant -Cθ > -Ct ᴱ√yṇt > G. gant ✧ GL/37
gilθ > gilt -Cθ > -Ct ᴱ√Gil- > G. gilt ✧ GL/38
gʷalθ > gʷalt -Cθ > -Ct ᴱ√gwal > G. gwalt ✧ GL/44
gʷanθ > gʷant -Cθ > -Ct ᴱ√VANA > G. gwant ✧ LT1A/Vána
gʷenθ > gʷent -Cθ > -Ct ᴱ√gwene- > G. gwent ✧ GL/45
gʷenθ > gʷent -Cθ > -Ct ᴱ√gwed² > G. gwent ✧ GL/46
gʷerθ > gʷert -Cθ > -Ct ᴱ√gwer- > G. gwert ✧ GL/46
kʷenθ > kʷent -Cθ > -Ct ᴱ√QETE > G. cwent ✧ LT2A/Tôn a Gwedrin
lenθ > lent -Cθ > -Ct ᴱ√LENE > G. glent ✧ LT2A/Glend