Ilk. [ā], [ǭ] became [ō]; [{āǭ}] > [ō]

Ilk. [ā], [ǭ] became [ō]; [{āǭ}] > [ō]

These developments were described in the Comparative Tables (PE19/25). The same rule applied to [ǭ] in “Sindarin” [Beleriandic] development in some of Tolkien’s linguistic notes from around 1950 (PE18/96). There are numerous examples of [ā] becoming [ō] in Ilkorin, but only two for [ǭ]: ᴹ✶rǭda > Dor. rôth (Ety/ROD) and ᴹ✶mǭri > Ilk. môr (Ety/MOR, EtyAC/MOR). It is possible that the long [ō] in Ilkorin was actually pronounced as rounded [ǭ], as was the case for later North Sindarin (PE17/108).

Reference ✧ PE18/47

Order (01000)

After 00700 [ō] became [ū] before [m] ᴹ√KWAM > Ilk. côm Ety/KWAM
After 00900 [h] vanished before consonants lengthening the preceding vowel ᴹ✶wahtē > Ilk. gōd Ety/WAƷ
Before 04000 initial [kwo], [gwo] became [ko], [go] ᴹ√KWAM > Ilk. côm Ety/KWAM

Phonetic Rule Elements

[ā] > [ō] ✧ PE18/47 ([ā] > [ō]); PE19/25 (ā > ō)
[ǭ] > [ō] ✧ PE18/47 ([ǭ] > [ō]); PE18/96 (ǭ > ō); PE19/25 (ǭ > ō)

Phonetic Rule Examples

baltār > baltōr ā > ō ᴹ✶bal’tār- > Ilk. Balthor ✧ Ety/BAL
dāl > dōl ā > ō ᴹ√DAL > Ilk. dôl ✧ Ety/DAL
drā́k > drṓk ā > ō ᴹ✶d’rāk > Dor. drôg ✧ Ety/DARÁK
galjāna > galjōna ā > ō ᴹ√GAL > Ilk. gelion ✧ Ety/GYEL
gāla > gōla ā > ō ᴹ✶gālæ > Dor. gôl ✧ Ety/KAL
ɣarān > ɣarōn ā > ō ᴹ√ƷAR > Dor. garon ✧ Ety/ƷAR
jār > jōr ā > ō ᴹ√YAR > Ilk. ôr ✧ Ety/YAR
kwāme > kwōme ā > ō ᴹ√KWAM > Ilk. côm ✧ Ety/KWAM
lindānd > lindōnd ā > ō ᴹ✶Lindān-d > Ilk. Lindon ✧ Ety/LIN²
lāma > lōma ā > ō ᴹ√LAM > Dor. lóm ✧ Ety/LAM
lāmina > lōmina ā > ō ᴹ√LAM > Dor. lómen ✧ Ety/LAM
ndanitʰāro > ndanitʰōro ā > ō ᴹ✶ndani-thārō > Dor. Deniþor ✧ LR/188
ndān > ndōn ā > ō ᴹ√NDAN > Dor. dôn ✧ Ety/NDAN
strā́na > strṓna ā > ō ᴹ✶starāna > Ilk. thrôn ✧ Ety/STARAN
tāro > tōro ā > ō ᴹ✶tārō > Ilk. tôr ✧ Ety/TĀ
wāra > wōra ā > ō ᴹ✶waʒrā > Ilk. gôr ✧ Ety/WAƷ
wāta- > wōta- ā > ō ᴹ✶wahtā- > Ilk. gōda- ✧ Ety/WAƷ
wāte > wōte ā > ō ᴹ✶wahtē > Ilk. gōd ✧ Ety/WAƷ
mǭre > mōre ǭ > ō ᴹ✶mǭri > Ilk. môr ✧ Ety/MOR
rǭda > rōda ǭ > ō ᴹ✶rǭda > rōdh > Dor. rōth ✧ Ety/ROD