[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

N. nûr² adj. “deep” (Category: Deep)

N. nûr², adj. “deep” (Category: Deep)
G. dolc “deep”
G. nûr “smooth, rolling free, easy, easy going”

Reference ✧ Ety/NU ✧ nûr “deep”

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ✶nūrā > nûr [nūrā] > [nūra] > [nūr] ✧ Ety/NU