N. [ī], [ū] often shortened in polysyllables; [ī|ū] > [ĭ|ŭ]

N. [ī], [ū] often shortened in polysyllables; [ī|ū] > [ĭ|ŭ]
§4.166 @@@

Reference ✧ PE22/31

Phonetic Rule Elements

[ī] > [ĭ]
[ū] > [ŭ]

Phonetic Rule Examples

edīnar > edinar ī > ĭ ᴹ✶at-yēn-ar > N. edinar ✧ Ety/YEN
endīn > endin ī > ĭ ᴹ√YEN > N. ennin ✧ Ety/YEN
feredīr > feredir ī > ĭ ᴹ√SPAR > N. feredir ✧ Ety/SPAR
feredīr > feredir ī > ĭ ᴹ√PHAR² > N. feredir ✧ EtyAC/PHAR²
iθīl > iθil ī > ĭ ᴹ✶Ithīl > N. Ithil ✧ SD/306
krīθa- > kriθa- ī > ĭ ᴹ✶k’rikta > N. critho ✧ Ety/KIRIK
nīniel > niniel ī > ĭ ᴹ✶neiniel- > N. niniel ✧ Ety/NEI
pelīn > pelin ī > ĭ ᴹ✶kwelēnē > N. belin ✧ Ety/LAS¹
pennīnar > penninar ī > ĭ ᴹ√KWAT > N. penninar ✧ Ety/YEN
r̥andīr > r̥andir ī > ĭ ᴹ√RAN > N. rhandir ✧ Ety/RAN
r̥īθa- > r̥iθa- ī > ĭ ᴹ√RIK(H) > N. rhitho ✧ Ety/RIK(H)
θīa- > θia- ī > ĭ ᴹ√THĒ > N. thio ✧ Ety/THĒ
gorūm > gorum ū > ŭ ᴹ✶Górōmē > N. Goru ✧ EtyAC/GÓROM
gwanūr > gwanur ū > ŭ ON. wanūro > N. gwanur ✧ Ety/NŌ
gwanūr > gwanur ū > ŭ ON. wanúre > N. gwanur ✧ Ety/THEL
gwanūr > gwanur ū > ŭ ON. wanūro > N. gwanur ✧ Ety/TOR
jauvhūg > jauvhug ū > ŭ ON. yōbasūka > iovhug > N. iofog ✧ TMME/53
mūda- > muda- ū > ŭ ᴹ√ > N. mudo ✧ Ety/MŌ
r̥ūmen > r̥umen ū > ŭ ᴹ√ > N. †rhufen ✧ Ety/RŌ
tindūm > tindum ū > ŭ ᴹ√DOM > tindumh > tindu > N. tinnu ✧ Ety/TIN