ᴹ✶[ɣ] became [h] before voiceless consonants; [ɣ{ptkpʰtʰkʰs}] > [h{ptkpʰtʰkʰs}]

ᴹ✶[ɣ] became [h] before voiceless consonants; [ɣ{ptkpʰtʰkʰs}] > [h{ptkpʰtʰkʰs}]

References ✧ PE18/53-54, 59

Order (01500)

After 01400 medial [ŋ] usually became [ɣ]

Phonetic Rule Elements

[ɣs] > [hs] ✧ PE18/54 (ʒs > hs); PE19/51 (ʒs > hs)
[ɣt] > [xt] ✧ PE18/59 (ʒt > ht)
[xtʰ] > [xtʰ]

Phonetic Rule Examples

maɣse > mahse ɣs > hs ᴹ√MAƷ > ᴹQ. masse ✧ PE19/48
maɣtā > mahtā ɣt > xt ᴹ✶maʒ-tā > ᴹ✶mahtā́ ✧ Ety/MAƷ
maɣtā > mahtā ɣt > xt ᴹ✶maʒtā > ᴹ✶mahtā́ ✧ EtyAC/MAƷ
maɣta- > maxta- ɣt > xt ᴹ✶mahtā́ > ᴹQ. mahta- ✧ Ety/MAƷ
maɣta- > maxta- ɣt > xt ᴹ✶mahtā > ᴹQ. mahta- ✧ PE19/48