[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. !yúquëan num. card. “twenty” (Category: Cardinal Number)

⚠️ᴺQ. !yúquëan, num. card. “twenty” [created by Helge Fauskanger, NQNT] (Category: Cardinal Number)
ᴺQ. !yuquain “twenty”

Elements

Q. yu- “both”
Q. quëan “ten”