Q. vá ménanyë “I am not coming (I say)”

Q. vá ménanyë “I am not coming (I say)”

Reference ✧ PE22/162 ✧ vá ménanye “I am not coming (I say)”

Elements

“will not, do not, shall not” ✧ PE22/162
men- “to go, proceed, move (generally); to come, arrive” present 1st-sg ✧ PE22/162 (ménanye)