[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺS. !daetha- v. “to praise”

⚠️ᴺS. !daetha-, v. “to praise” [created by Ryszard Derdzinski, PPW]
S. #egleria- “to glorify, praise”

Cognates