N. [ei] (sometimes) became [ai] in final syllables; [ei] > [ai]

N. [ei] (sometimes) became [ai] in final syllables; [ei] > [ai]
GS/§4.199 GS/§4.232 @@@ Feanorian maið

Order (03400)

After 01000 [ɣ], [ŋ] vocalized before [l], [r], [m], [n] ᴹ√REG > rhein > N. rhain Ety/REG
After 02300 initial [r-], [l-] were unvoiced ᴹ✶(a)ranı̯ā > rhein > N. rhain
ᴹ√LEK > lhein > N. lhain
EtyAC/RAN
Ety/LEK
After 02400 voiceless stops voiced after vowels ᴹ✶mrekjā > breig > N. braig Ety/MERÉK
After 03200 [ai] became [oe] or [ae] ᴹ√REG > rhein > N. rhain Ety/REG

Phonetic Rule Elements

[ei] > [ai]

Phonetic Rule Examples

eiθ > aiθ ei > ai ᴹ√EK > N. aith ✧ Ety/EK
breig > braig ei > ai ᴹ✶mrekjā > breig > N. braig ✧ Ety/MERÉK
deinθaur > dainθaur ei > ai ᴹ✶ndani-thārō > N. Dainthor ✧ LR/188
erein > erain ei > ai ᴹ√ƷAR > N. erain ✧ Ety/ƷAR
geil > gail ei > ai ᴹ✶galyā > N. gail ✧ Ety/KAL
l̥ein > l̥ain ei > ai ᴹ√LEK > lhein > N. lhain ✧ Ety/LEK
n̥eiθθ > n̥aiθθ ei > ai ‽ᴹ✶natsai > N. naith ✧ Ety/SNAS
r̥ein > r̥ain ei > ai ᴹ√REG > rhein > N. rhain ✧ Ety/REG
r̥ein > r̥ain ei > ai ᴹ✶(a)ranı̯ā > rhein > N. rhain ✧ EtyAC/RAN

ᴱN. [ei] became [ai] or [ui]; [ei] > [ai|ui]

Phonetic Rule Elements

[ei] > [ai] ✧ PE15/64 (eı̯ > ai); PE15/64 (eı̯ > ai)
[ei] > [ui]

G. later [ei] became [ai]; [ei] > [ai]

Phonetic Rule Elements

[ei] > [ai]

Phonetic Rule Examples

eiθ > aiθ ei > ai ᴱ✶eχtă- > G. aith¹ ✧ GL/18
eiθ > aiθ ei > ai ᴱ✶ektĭ > G. aith² ✧ GL/18
eiθaθ > aiθaθ ei > ai ᴱ✶eχt·taþ· > G. aithos ✧ GL/18
eiθi > aiθi ei > ai ‽ᴱ✶ektī > G. †aithi ✧ GL/18
eiθl > aiθl ei > ai ᴱ✶ektḷ > G. aithl ✧ GL/18
keiθl > kaiθl ei > ai ᴱ✶kekt(ǝ)lḗ > G. caithl ✧ GL/25
leis > lais ei > ai ᴱ✶leχ-sa > G. lais ✧ GL/53
meiðan > maiðan ei > ai ᴱ✶megđana > G. maidhon ✧ GL/56
meis > mais ei > ai ᴱ✶meχse > G. †mais ✧ GL/56
seiðan > saiðan ei > ai ᴱ✶sek’·ðana > G. Saidhon ✧ GL/66