Q. [i]

Q. [i]

References ✧ LotR/1115-1116; PE17/124; PE19/71, 83, 94

Variations

Element In

Phonetic Development

ij < jj ✧ PE19/83 (yy > iy)
AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality iŋg- < ŋ̣g- ✧ PE17/124 (ŋ̣̃ > )
AQ. [j], [w] often reduced between vowels ie < eje ✧ PE19/71 (eı̯e > i(ı̯)e)
AQ. [β], [ɣ] vocalized before voiced consonants Vij < Vɣj ✧ PE19/94 (ʒ > ı̯; before y)

ᴹQ. [i]

Reference ✧ EtyAC/LA ✧ il

Element In


ᴱQ. [i]

References ✧ PE12/8, 10, 12-14, 20; PE14/41

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. short syllabic [ḷ] became [il], or [ul] before labials il < ✧ PE12/10 (ḷ short + k > il); PE12/10 (ḷ short + k̑ > il); PE12/10 (ḷ short + t > il)
ᴱQ. short syllabic [ṛ] became [ar], [ir] before palatalized consonants or [ur] after [w] and [kʷ] irCʲ < ṛCʲ ✧ PE12/10 (ṛ short + k̑ > ir)
ᴱQ. [jǝ], [wǝ] became [je], [wo] after a vowel eje < ejǝ ✧ PE12/12 (éı̯ǝ > ie); PE12/13 (eı̯ǝ́ > )
ᴱQ. [j], [w] became [i], [u] after a vowel Vi < Vj ✧ PE12/14 (ī̆ > ı̯); PE12/20 ( > i)
ᴱQ. [ei] became [e] before [a], [o] or [u], but [i] before [e] ie < eie ✧ PE12/12 (éı̯e > ie); PE12/13 (eı̯é > )