Q. [ᴹQ.] yanta², n. “yoke”


ᴹQ. yanta² n. “yoke”

Reference ✧ Ety/YAT.008yanta “yoke”

Cognates

Derivations


ᴱQ. yalta n. “yoke”

References ✧ GL/37.4807; QL/106.1901

Glosses

Variations

Cognates

Derivations


ᴱQ. yarta n. “yoke”

References ✧ QL/105.4401; QL/105.4501

Glosses

Variations

Changes

Derivations