Q. [ji], [wu] became [i], [u]; [ji|wu] > [i|u]

Q. [ji], [wu] became [i], [u]; [ji|wu] > [i|u]

Order ()

After 03100 AQ. [j], [w] often reduced between vowels

Phonetic Rule Elements

[ji] > [i]
[wu] > [u]

Phonetic Rule Examples

orōrjie > orōrie ji > i or-ṓryā̆ye > or-ṓryeı̯e > Q. orórie ✧ PE22/157

ᴹQ. [ji], [wu] became [i], [u]; [ji|wu] > [i|u]

Order ()

After 03100 ᴹAQ. [j], [w] often reduced between vowels

Phonetic Rule Elements

[ji] > [i]
[wu] > [u]