[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] mirucarnë (mirucarni-) adj. “wine-red” (Category: Red)

ᴺQ. [ᴱQ.] mirucarnë (mirucarni-), adj. “wine-red” (Category: Red)

Elements

miru “wine”
Q. carnë “red, scarlet”

ᴱQ. mirukarne (mirukarni-) adj. “wine-red” (Category: Red)

References ✧ PME/61; QL/61

Glosses

Variations

Inflections

mirukarni- stem ✧ QL/61

Elements

miru “wine” ✧ QL/61
karne “red” ✧ QL/61 (#karne); QL/61 (#karni-)