S. long vowels shortened before clusters; [V̄CC] > [V̆CC]

S. long vowels shortened before clusters; [V̄CC] > [V̆CC]

Phonetic Rule Elements

[īCC] > [ĭCC]
[ēCC] > [ĕCC]
[āCC] > [ăCC]
[ōCC] > [ŏCC]
[ūCC] > [ŭCC]
[ȳCC] > [y̆CC]

Phonetic Rule Examples

hīθlūm > hiθlūm īCC > ĭCC χīþilōmē > hithlũṽ > S. Hithlũ ✧ PE17/133
nīndalm > nindalm īCC > ĭCC nēn-talma > S. nindalf ✧ PE17/167
ȳlm > ylm ȳCC > y̆CC julmā > S. ylf ✧ WJ/416

N. long vowels shortened before clusters; [V̄CC] > [V̆CC]

Phonetic Rule Elements

[īCC] > [ĭCC]
[ēCC] > [ĕCC]
[āCC] > [ăCC]
[ōCC] > [ŏCC]
[ūCC] > [ŭCC]