ᴹQ. initial voiceless nasals and liquids were voiced; [{m̥n̥l̥r̥}-] > [{mnlr}-]

ᴹQ. initial voiceless nasals and liquids were voiced; [{m̥n̥l̥r̥}-] > [{mnlr}-]

References ✧ PE19/37; PE22/13, 45

Order (01500)

After 01300 [pt], [kt] became [ps], [xt]

Phonetic Rule Elements

[m̥-] > [m-]
[n̥-] > [n-]
[l̥-] > [l-]
[r̥-] > [r-]

Phonetic Rule Examples

l̥aiwā > laiwā l̥- > l- ᴹ✶slaiwā > ᴹQ. laiwa ✧ Ety/SLIW
l̥iā > liā l̥- > l- ᴹ✶ligā > ᴹQ. lia ✧ Ety/SLIG
l̥iante > liante l̥- > l- ᴹ√SLIG > ᴹQ. liante ✧ Ety/SLIG
l̥inda > linda l̥- > l- ᴹ√SLIN > ᴹQ. linda ✧ Ety/SLIN
l̥īnē > līnē l̥- > l- ᴹ✶slignē > ᴹQ. líne ✧ Ety/SLIG
l̥inte > linte l̥- > l- ᴹ√SLIT > ᴹQ. lhinte ✧ PE22/127
l̥īwē > līwē l̥- > l- ᴹ✶slīwē > ᴹQ. líve ✧ Ety/SLIW
l̥ōmē > lōmē l̥- > l- ᴹ✶slōmē > ᴹQ. lōme ✧ PE21/32
l̥ussa- > lussa- l̥- > l- ᴹ√SLUS > ᴹQ. lussa- ✧ Ety/SLUS
l̥usse > lusse l̥- > l- ᴹ√SLUS > ᴹQ. lusse ✧ Ety/SLUS
m̥aldā > maldā m̥- > m- ᴹ✶smaldā > ᴹQ. malda ✧ Ety/SMAL
m̥alina > malina m̥- > m- ᴹ✶smalinā > ᴹQ. malina ✧ Ety/SMAL
m̥alo > malo m̥- > m- ᴹ✶smalu > ᴹQ. malo ✧ Ety/SMAL
m̥altā > maltā m̥- > m- ᴹ✶smaltā > ᴹQ. malta ✧ EtyAC/SMAL
m̥alwā > malwā m̥- > m- ᴹ✶smalwā > ᴹQ. malwa ✧ Ety/SMAL
n̥arda > narda n̥- > n- ᴹ√SNAR > ᴹQ. narda ✧ Ety/SNAR
n̥asta > nasta n̥- > n- ᴹ√SNAT > ᴹQ. nasta ✧ Ety/SNAS
n̥euma > neuma n̥- > n- ᴹ√SNEW > ᴹQ. neuma ✧ Ety/SNEW