ᴹQ. [x] became [h] except before [t]; [x|xt|lx|rx] > [h|xt|l̥l̥|r̥r̥]

ᴹQ. [x] became [h] except before [t]; [x|xt|lx|rx] > [h|xt|l̥l̥|r̥r̥]

References ✧ PE19/30-31; PE22/15, 44-45

Order (01600)

After 00100 [nm], [ŋm] became [nw], [ŋgw]
Before 03700 [z] became [r]

Phonetic Rule Elements

[x] > [h] ✧ PE19/37 (kh > h); PE19/50 (kh > h); PE19/52 (kh > h)
[xt] > [xt]
[lx] > [l̥l̥] ✧ PE19/51 (lkh > lh)
[rx] > [r̥r̥] ✧ PE19/51 (rkh > rh)

Phonetic Rule Examples

xað- > hað- x > h ᴹ√KHAD > ᴹQ. har- ✧ EtyAC/KHAM
xaimē > haimē x > h ᴹ✶khaimē > ᴹQ. haime ✧ Ety/KHIM
xaira > haira x > h ᴹ√KHAYA > ᴹQ. haira ✧ Ety/KHAYA
xāja > hāja x > h ᴹ√KHAYA > ᴹQ. hāya ✧ Ety/KHAYA
xala > hala x > h ᴹ√KHAL¹ > ᴹQ. hala ✧ Ety/KHAL¹
xala > hala x > h ᴹ√SKAL² > ᴹQ. hala ✧ Ety/SKAL²
xala > hala x > h ᴹ✶khala > ᴹQ. hala ✧ EtyAC/KHAL¹
xalatirn > halatirn x > h ᴹ✶khalatirnō̆ > ᴹQ. halatir ✧ Ety/TIR
xaldā > haldā x > h ᴹ✶skalnā > ᴹQ. halda ✧ Ety/SKAL¹
xalda > halda x > h ᴹ√KHAL > ᴹQ. halda ✧ PE22/103
xalja- > halja- x > h ᴹ√SKAL¹ > ᴹQ. halya- ✧ Ety/SKAL¹
xalja- > halja- x > h ᴹ√SKAL³ > ᴹQ. halya- ✧ EtyAC/SKAL³
skalla > halla x > h ᴹ✶skalnā > ᴹQ. halla ✧ EtyAC/SKEL
xalmā > halmā x > h ᴹ✶skalmā > ᴹQ. halma ✧ EtyAC/SKEL
xam- > ham- x > h ᴹ√KHAM > ᴹQ. ham- ✧ Ety/KHAM
xam- > ham- x > h ᴹ√KHAM > ᴹQ. hame ✧ PE22/103
xam- > ham- x > h ᴹ√KHAM > ᴹQ. ham- ✧ PE22/125
xamma > hamma x > h ᴹ✶harat/hamwa > ᴹQ. hamma ✧ EtyAC/KHAM
xanako > hanako x > h ᴹ√KHAN-AK > ᴹQ. hanako ✧ EtyAC/KHAN-AK
xanda > handa x > h ᴹ√KHAN > ᴹQ. handa ✧ Ety/KHAN
xanda > handa x > h ᴹ√KHAD > ᴹQ. ?handa ✧ EtyAC/KHAM
xande > hande x > h ᴹ√KHAN > ᴹQ. hande ✧ Ety/KHAN
xanja- > hanja- x > h ᴹ√KHAN > ᴹQ. hanya- ✧ Ety/KHAN
xarmen > harmen x > h ᴹ√KHAR > ᴹQ. harmen ✧ Ety/KHYAR
xarna- > harna- x > h ᴹ√SKAR > ᴹQ. harna- ✧ Ety/SKAR
xarnā > harnā x > h ᴹ✶skarnā > ᴹQ. harna ✧ Ety/SKAR
xarna > harna x > h ᴹ√KHAR > ᴹQ. harna ✧ EtyAC/KHAR
xarpa > harpa x > h ᴹ√KHÁRAP > ᴹQ. harpa ✧ EtyAC/KHAR
xarwē > harwē x > h ᴹ✶skarwē > ᴹQ. harwe ✧ Ety/SKAR
xat- > hat- x > h ᴹ√KHAT > ᴹQ. hat ✧ PE22/127
xat- > hat- x > h ᴹ√SKAT > ᴹQ. hat- ✧ Ety/SKAT
xauta- > hauta- x > h ᴹ√KHAW > ᴹQ. hauta- ✧ Ety/KHAW
xaxta > haxta x > h ᴹ✶khagda > ᴹQ. hahta ✧ Ety/KHAG
xeldā > heldā x > h ᴹ✶skelnā > ᴹQ. helda ✧ Ety/SKEL
xelka > helka x > h ᴹ√KHELEK > ᴹQ. helka ✧ Ety/KHEL
xelke > helke x > h ᴹ√KHELEK > ᴹQ. helke ✧ Ety/KHEL
xelle > helle x > h ᴹ√KHEL > ᴹQ. helle ✧ Ety/KHEL
xelmā > helmā x > h ᴹ✶skelmā > ᴹQ. helma ✧ Ety/SKEL
xend > hend x > h ᴹ√KHEN-D-E > ᴹQ. hen ✧ Ety/KHEN-D-E
xēra > hēra x > h ᴹ√KHER > ᴹQ. héra ✧ Ety/KHER
xeren > heren x > h ᴹ√KHER > ᴹQ. heren ✧ Ety/KHER
xeri > heri x > h ᴹ√KHER > ᴹQ. heri ✧ Ety/KHER
xerū > herū x > h ᴹ√KHER > ᴹQ. heru ✧ Ety/KHER
xesto > hesto x > h ᴹ√KHES > ᴹQ. hesto ✧ EtyAC/KHES
xild > hild x > h ᴹ√KHIL > ᴹQ. †χild ✧ EtyAC/TĀ
xildi > hildi x > h ᴹ√KHIL > ᴹQ. hildi ✧ Ety/KHIL
xilja- > hilja- x > h ᴹ√KHIL > ᴹQ. hilya- ✧ Ety/KHIL
xim- > him- x > h ᴹ√KHIM > ᴹQ. hime ✧ PE22/103
ximba > himba x > h ᴹ√KHIM > ᴹQ. himba ✧ Ety/KHIM
ximja- > himja- x > h ᴹ√KHIM > ᴹQ. himya- ✧ Ety/KHIM
xiθe > hiθe x > h ᴹ✶khīt(h)i > ᴹQ. híse ✧ Ety/KHIS
xiθe > hiθe x > h ᴹ✶χīsi > ᴹQ. híse ✧ PE21/32
xiθwa > hiθwa x > h ᴹ✶khithwa > ᴹQ. hiswa ✧ Ety/KHIS
xiθwe > hiθwe x > h ᴹ✶khithme > ᴹQ. hiswe ✧ Ety/KHIS
xōn > hōn x > h ᴹ√KHŌ-N > ᴹQ. hōn ✧ Ety/KHŌ-N
xōpa > hōpa x > h ᴹ√KHOP > ᴹQ. hópa ✧ Ety/KHOP
xora- > hora- x > h ᴹ✶skorā > ᴹQ. hora ✧ PE22/113
xōre > hōre x > h ᴹ√KHOR > ᴹQ. hóre ✧ Ety/KHOR
xorja- > horja- x > h ᴹ√KHOR > ᴹQ. horya- ✧ EtyAC/KHOR
xorme > horme x > h ᴹ√KHOR > ᴹQ. horme ✧ Ety/KHOR
xorta- > horta- x > h ᴹ√KHOR > ᴹQ. horta- ✧ Ety/KHOR
xosta > hosta x > h ᴹ√KHOTH > ᴹQ. hosta ✧ Ety/KHOTH
xosta- > hosta- x > h ᴹ√KHOTH > ᴹQ. hosta- ✧ Ety/KHOTH
xuan > huan x > h ᴹ√KHUGAN > ᴹQ. huan ✧ Ety/KHUGAN
xuan > huan x > h ᴹ✶khugan > ᴹQ. huan ✧ Ety/KHUGAN
xuo > huo x > h ᴹ√KHUG > ᴹQ. huo ✧ Ety/KHUGAN
xuorē > huorē x > h ᴹ✶Khō-gorē > ᴹQ. Huore ✧ Ety/KHŌ-N
lakʰe > lahe x > h ᴹ√LAKH > ᴹQ. lahe ✧ PE22/102
naxam- > naham- x > h ᴹ√KHAM² > ᴹQ. naham- ✧ EtyAC/KHAM²
naxāme > nahāme x > h ᴹ√KHAM² > ᴹQ. nahāme ✧ EtyAC/KHAM²
orxal- > orxal- x > h ᴹ√KHAL > ᴹQ. orhale ✧ PE22/103