S. initial voiceless [j̊] became [x]; [j̊-] > [x-]

S. initial voiceless [j̊] became [x]; [j̊-] > [x-]

Reference ✧ LotR/1115

Phonetic Rule Elements

[j̊-] > [x-]

Phonetic Rule Examples

j̊- > x- j̊- > x- sy- > S. h ✧ LotR/1115

N. voiceless [j̊], [w̥] became [x], [xw̥]; [{j̊|w̥}] > [{x|xw̥}]

GS/§4.163 GS/§4.179 GS/§4.227 WG/§94iv [Kelt sw- > W chw-, hw-] @@@

References ✧ PE22/29, 31, 34

Variations

Order (00700)

Before 05100 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ√SWIN > chwind > N. chwinn Ety/SWIN

Phonetic Rule Elements

[j̊-] > [x-] ✧ PE19/21 (ɧ- > χ-)
[w̥-] > [xw̥-] ✧ PE19/21 (ƕ- > f/chw)

Phonetic Rule Examples

j̊ada > xada j̊- > x- ᴹ✶syadā > N. †hâð ✧ Ety/SYAD
j̊alma > xalma j̊- > x- ᴹ✶syalmā > N. half ✧ Ety/SYAL
j̊asta > xasta j̊- > x- ᴹ✶syad-ta > N. hast ✧ Ety/SYAD
j̊aθθela > xaθθela j̊- > x- ᴹ✶syatsē̆la > N. hathel ✧ Ety/SYAD
j̊ūle > xūle j̊- > x- ON. hyūle > N. hûl ✧ Ety/SIW
w̥anda > xw̥anda w̥- > xw̥- ᴹ✶swanda > chwand > N. chwann/hwand ✧ Ety/SWAD
w̥esta > xw̥esta w̥- > xw̥- ON. hwesta > N. chwest ✧ Ety/SWES
w̥īn > xw̥īn w̥- > xw̥- ᴹ√SWIN > N. chwîn ✧ Ety/SWIN
w̥inde > xw̥inde w̥- > xw̥- ᴹ√SWIN > chwind > N. chwinn ✧ Ety/SWIN
w̥inja- > xw̥inja- w̥- > xw̥- ᴹ√SWIN > N. chwinio ✧ Ety/SWIN