[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. vitevíse n. “*resin, gum, (lit.) sap-blood” (Category: Sticky; Gum)

⚠️ᴱQ. vitevísë, n. “*resin, gum, (lit.) sap-blood” (Category: Sticky; Gum)
ᴺQ. ^suhtë “resin, gum”

Reference ✧ QL/101 ✧ vitevīse

Related

Elements

vite “sap, juice” ✧ QL/101
vísi “blood” ✧ QL/101 (vīsi-)