Q. nas mára nin “I like it”

Q. nas mára nin, “I like it”

Reference ✧ VT49/30 ✧ nās mara nin “I like it”

Elements

ná- “to be” aorist 3rd-sg ✧ VT49/30 (nās)
mára “good, proper” ✧ VT49/30 (mara)
ni “me, I” dative ✧ VT49/30 (nin)