[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. múko n. “dung, stercus [Latin], *manure, muck”

Reference ✧ QL/63 ✧ mūko “dung, stercus”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√MUKU > mūko [mūkō] > [mūko] ✧ QL/63