N. short vowels generally lengthened in monosyllables; [C*V̆C] > [C*V̄C]

N. short vowels generally lengthened in monosyllables; [C*V̆C] > [C*V̄C]
GS/§4.167 GS/§4.206 @@@

References ✧ PE22/36, 38

Order (02500)

After 02100 short final vowels vanished ON. ndolo > N. dôl Ety/NDOL

Related

Phonetic Rule Elements

[C*ĭC] > [C*īC]
[C*ĕC] > [C*ēC]
[C*ăC] > [C*āC]
[C*ŏC] > [C*ōC]
[C*ŭC] > [C*ūC]
[C*yC] > [C*ȳC]

Phonetic Rule Examples

dyr > dȳr C*yC > C*ȳC N. †dy̆r > N. dȳr ✧ PE22/38
pyd > pȳd C*yC > C*ȳC ON. poti > N. pŷd ✧ Ety/POTŌ
r̥yn > r̥ȳn C*yC > C*ȳC ᴹ✶ronyō > N. rhŷn ✧ Ety/ROY¹
bad > bād C*ăC > C*āC ON. bata > N. bád ✧ Ety/BAT
bar > bār C*ăC > C*āC ON. mbar > N. bár ✧ EtyAC/MBAR
dan > dān C*ăC > C*āC ᴹ√NDAN > N. Dân ✧ Ety/NDAN
dav > dāv C*ăC > C*āC ᴹ√DAB > N. dâf ✧ Ety/DAB
kass > kāss C*ăC > C*āC ᴹ√KAS > N. câs ✧ EtyAC/KAS
mal > māl C*ăC > C*āC ON. malo > N. mâl ✧ Ety/SMAL
m̥al > m̥āl C*ăC > C*āC ON. smalo > N. hmâl ✧ EtyAC/SMAL
man > mān C*ăC > C*āC ᴹ✶manō > N. mân ✧ EtyAC/MAN
manu > mānu C*ăC > C*āC ᴹ√MAN > N. mân ✧ Ety/MAN
pan > pān C*ăC > C*āC ON. pano > N. pân ✧ Ety/PAN
rad > rād C*ăC > C*āC ᴹ✶ratā > N. râd ✧ Ety/RAT
r̥an > r̥ān C*ăC > C*āC ᴹ✶Ranā > N. Rhân ✧ Ety/RAN
tad > tād C*ăC > C*āC ᴹ√TATA > N. tâd ✧ Ety/TATA
tal > tāl C*ăC > C*āC ᴹ√TAL > N. tâl ✧ Ety/TAL
tan > tān C*ăC > C*āC ᴹ√TAN > N. #dan ✧ Ety/KIR
θar > θār C*ăC > C*āC ᴹ√STAR > N. thâr ✧ Ety/STAR
xað > xāð C*ăC > C*āC ᴹ✶syadā > N. †hâð ✧ Ety/SYAD
xal > xāl C*ăC > C*āC ᴹ✶khala > N. hâl ✧ EtyAC/KHAL¹
eg > ēg C*ĕC > C*ēC ᴹ√EK > N. êg ✧ Ety/EK
fer > fēr C*ĕC > C*ēC ON. pheren > N. †fêr ✧ Ety/BERÉTH
nel > nēl C*ĕC > C*ēC ON. nele > N. nêl ✧ Ety/NÉL-EK
pel > pēl C*ĕC > C*ēC ON. pele > N. pêl ✧ Ety/PEL(ES)
θel > θēl C*ĕC > C*ēC ON. thele > N. thêl ✧ Ety/THEL
θleɣ > θlēɣ C*ĕC > C*ēC ᴹ✶ligā > N. thlê ✧ Ety/SLIG
xen > xēn C*ĕC > C*ēC ᴹ√KHEN-D-E > N. hên ✧ Ety/KHEN-D-E
bin > bīn C*ĭC > C*īC ᴹ√GWIN > N. bîn ✧ EtyAC/GWIN
dil > dīl C*ĭC > C*īC ᴹ√DIL > N. dîl ✧ Ety/DIL
gil > gīl C*ĭC > C*īC ᴹ✶gilya > N. gíl ✧ Ety/GIL
glih > glīh C*ĭC > C*īC ᴹ✶g-lisi > N. glî ✧ Ety/LIS
glir > glīr C*ĭC > C*īC ᴹ√GLIR > N. glîr ✧ Ety/GLIR
gwin > gwīn C*ĭC > C*īC ᴹ√WINI > N. gwîn ✧ EtyAC/WIR
gwin > gwīn C*ĭC > C*īC ᴹ✶winyā > N. gwîn ✧ Ety/WIN
gwin > gwīn C*ĭC > C*īC ᴹ✶winyē > N. gwîn ✧ EtyAC/WIN
l̥in > l̥īn C*ĭC > C*īC ᴹ√LIN¹ > N. lhîn ✧ Ety/LIN¹
lir > līr C*ĭC > C*īC ᴹ√LIR¹ > N. lhîr ✧ EtyAC/LIR¹
nin > nīn C*ĭC > C*īC ᴹ√NEN > N. nîn ✧ Ety/NEN
sin > sīn C*ĭC > C*īC ᴹ√SI > N. sîn ✧ Ety/SI
θin > θīn C*ĭC > C*īC ᴹ√THIN > N. †thîn ✧ Ety/THIN
θlin > θlīn C*ĭC > C*īC ᴹ✶slinyā > N. thlîn ✧ Ety/SLIN
xini > xīn C*ĭC > C*īC ᴹ√KHEN-D-E > N. hîn ✧ Ety/KHEN-D-E
bor > bōr C*ŏC > C*ōC ON. boron > N. bór ✧ Ety/BOR
brog > brōg C*ŏC > C*ōC ᴹ✶morókō > N. brôg ✧ Ety/MORÓK
dol > dōl C*ŏC > C*ōC ON. ndolo > N. dôl ✧ Ety/NDOL
dor > dōr C*ŏC > C*ōC ᴹ✶ndorē > N. Dôr ✧ Ety/NDOR
jor > jōr C*ŏC > C*ōC ON. yura > N. iôr ✧ Ety/YUR
kol > kōl C*ŏC > C*ōC ᴹ√KUL > N. côl ✧ Ety/KUL
kor > kōr C*ŏC > C*ōC ᴹ✶koro > N. Cór ✧ Ety/KOR
mor > mōr C*ŏC > C*ōC ᴹ✶mori > N. †môr ✧ Ety/MOR
ol > ōl C*ŏC > C*ōC ᴹ√ÓLOS > N. ôl ✧ Ety/ÓLOS
pod > pōd C*ŏC > C*ōC ON. poto > N. pôd ✧ Ety/POTŌ
tor > tōr C*ŏC > C*ōC ON. toron > N. †tôr ✧ Ety/TOR
θor > θōr C*ŏC > C*ōC ᴹ√THOR > N. thôr ✧ Ety/THOR
θor > θōr C*ŏC > C*ōC ᴹ√THÓRON > N. thôr ✧ Ety/THOR
xuɣ > xūɣ C*ŭC > C*ūC ᴹ√KHUG > N. ✧ Ety/KHUGAN