S. short vowels lengthened in monosyllables; [C*V̆C] > [C*V̄C]

S. short vowels lengthened in monosyllables; [C*V̆C] > [C*V̄C]

Phonetic Rule Elements

[C*ĭC] > [C*īC]
[C*ĕC] > [C*ēC]
[C*ăC] > [C*āC]
[C*ŏC] > [C*ōC]
[C*yC] > [C*ȳC]

Phonetic Rule Examples

sað > sāð C*ăC > C*āC SAD > S. sâdh ✧ VT42/20
tad > tād C*ăC > C*āC atata > (a)táta > S. tad ✧ VT42/27
l̥on > l̥ōn C*ŏC > C*ōC LON/SLON > S. lhôn ✧ PE17/138
θol > θōl C*ŏC > C*ōC ÞOL > S. thôl ✧ PE17/188
θon > θōn C*ŏC > C*ōC thŏno > S. Thôn ✧ PE17/81

N. short vowels lengthened in monosyllables; [C*V̆C] > [C*V̄C]

GS/§4.167 GS/§4.206 @@@

References ✧ PE22/36, 38

Variations

Related

Phonetic Rule Elements

[C*ĭC] > [C*īC]
[C*ĕC] > [C*ēC]
[C*ăC] > [C*āC]
[C*ŏC] > [C*ōC]
[C*yC] > [C*ȳC]

Phonetic Rule Examples

r̥yn > r̥ȳn C*yC > C*ȳC ᴹ✶ronyō > N. rhŷn ✧ Ety/ROY¹
bad > bād C*ăC > C*āC ON. bata > N. bád ✧ Ety/BAT
bar > bār C*ăC > C*āC ON. mbar > N. bár ✧ EtyAC/MBAR
dan > dān C*ăC > C*āC ᴹ√NDAN > N. Dân ✧ Ety/NDAN
dav > dāv C*ăC > C*āC ᴹ√DAB > N. dâf ✧ Ety/DAB
hað > hāð C*ăC > C*āC ᴹ✶syadā > N. †hâð ✧ Ety/SYAD
hal > hāl C*ăC > C*āC ᴹ✶khala > N. hâl ✧ EtyAC/KHAL¹
kas > kās C*ăC > C*āC ᴹ√KAS > N. câs ✧ EtyAC/KAS
mal > māl C*ăC > C*āC ON. malo > N. mâl ✧ Ety/SMAL
m̥al > m̥āl C*ăC > C*āC ON. smalo > N. hmâl ✧ EtyAC/SMAL
man > mān C*ăC > C*āC ᴹ√MAN > N. mân ✧ Ety/MAN
man > mān C*ăC > C*āC ᴹ✶manō > N. mân ✧ EtyAC/MAN
pan > pān C*ăC > C*āC ON. pano > N. pân ✧ Ety/PAN
rad > rād C*ăC > C*āC ᴹ✶ratā > N. râd ✧ Ety/RAT
r̥an > r̥ān C*ăC > C*āC ᴹ✶Ranā > N. Rhân ✧ Ety/RAN
tad > tād C*ăC > C*āC ᴹ√TATA > N. tâd ✧ Ety/TATA
tal > tāl C*ăC > C*āC ᴹ√TAL > N. tâl ✧ Ety/TAL
tan > tān C*ăC > C*āC ᴹ√TAN > N. #dan ✧ Ety/KIR
θar > θār C*ăC > C*āC ᴹ√STAR > N. thâr ✧ Ety/STAR
eg > ēg C*ĕC > C*ēC ᴹ√EK > N. êg ✧ Ety/EK
fer > fēr C*ĕC > C*ēC ON. pheren > N. †fêr ✧ Ety/BERÉTH
hen > hēn C*ĕC > C*ēC ᴹ√KHEN-D-E > N. hên ✧ Ety/KHEN-D-E
nel > nēl C*ĕC > C*ēC ON. nele > N. nêl ✧ Ety/NÉL-EK
pel > pēl C*ĕC > C*ēC ON. pele > N. pêl ✧ Ety/PEL(ES)
θel > θēl C*ĕC > C*ēC ON. thele > N. thêl ✧ Ety/THEL
θle > θlē C*ĕC > C*ēC ᴹ✶ligā > N. thlê ✧ Ety/SLIG
dil > dīl C*ĭC > C*īC ᴹ√DIL > N. dîl ✧ Ety/DIL
gli > glī C*ĭC > C*īC ᴹ✶g-lisi > N. glî ✧ Ety/LIS
glir > glīr C*ĭC > C*īC ᴹ√GLIR > N. glîr ✧ Ety/GLIR
lir > līr C*ĭC > C*īC ᴹ√LIR¹ > N. lhîr ✧ EtyAC/LIR¹
bor > bōr C*ŏC > C*ōC ON. boron > N. bór ✧ Ety/BOR
brog > brōg C*ŏC > C*ōC ᴹ✶morókō > N. brôg ✧ Ety/MORÓK
dol > dōl C*ŏC > C*ōC ON. ndolo > N. dôl ✧ Ety/NDOL
dor > dōr C*ŏC > C*ōC ᴹ✶ndorē > N. Dôr ✧ Ety/NDOR
hu > hū C*ŏC > C*ōC ᴹ√KHUG > N. ✧ Ety/KHUGAN
jor > jōr C*ŏC > C*ōC ON. yura > N. iôr ✧ Ety/YUR
kol > kōl C*ŏC > C*ōC ᴹ√KUL > N. côl ✧ Ety/KUL
kor > kōr C*ŏC > C*ōC ᴹ✶koro > N. Cór ✧ Ety/KOR
mor > mōr C*ŏC > C*ōC ᴹ✶mori > N. †môr ✧ Ety/MOR
ol > ōl C*ŏC > C*ōC ᴹ√ÓLOS > ǫlt > N. ôl ✧ Ety/ÓLOS
pod > pōd C*ŏC > C*ōC ON. poto > N. pôd ✧ Ety/POTŌ
tor > tōr C*ŏC > C*ōC ON. toron > N. †tôr ✧ Ety/TOR
θor > θōr C*ŏC > C*ōC ᴹ√THOR > N. thôr ✧ Ety/THOR
θor > θōr C*ŏC > C*ōC ᴹ√THÓRON > N. thôr ✧ Ety/THOR