[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

S. hên n. “child”

S. hên, n. “child”

References ✧ LR/322; MR/373; S/198; SA/híni; UT/57, 140; VT50/12, 18; WJ/160, 403

Glosses

Variations

Inflections

Chîn nasal-mutation plural; h-mutation   ✧ LR/322; MR/373; WJ/160
Chîn nasal-mutation plural; h-mutation “*children” ✧ VT50/12
chîn nasal-mutation plural; h-mutation “*children” ✧ VT50/18
Hîn plural “Children” ✧ S/198; UT/57; UT/140
Hîn plural “children” ✧ SA/híni
hîn plural   ✧ WJ/403

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

khīnā/khinā > hên [kʰinā] > [kʰina] > [xina] > [xena] > [xen] > [hen] > [hēn] ✧ WJ/403
khīnā/khinā > hîn [kʰinī] > [kʰini] > [xini] > [xin] > [hin] > [hīn] ✧ WJ/403