S. final [ɣ], [β] became [a], [u] after a consonant; [-C{βɣ}] > [-C{ua}]

S. final [ɣ], [β] became [a], [u] after a consonant; [-C{βɣ}] > [-C{ua}]

Phonetic Rule Elements

[-Cβ] > [-Cu] ✧ PE19/101 (đƀ > đu)
[-Cɣ] > [-Ca] ✧ PE19/101 (đʒ > đa)

Phonetic Rule Examples

maðɣ > maða -Cɣ > -Ca mazgō/ŭ > S. maða ✧ PE19/101
naðɣ > naða -Cɣ > -Ca nazg- > S. nadha ✧ PE19/101

N. final [ɣ] became [a] after a consonant; [-Cɣ] > [-Ca]

GS/§4.155 GS/§4.156 WG/§110ii-2 (-ɣ > -y > -a) but not [-v] < [b]: N. golf < ᴹ✶ golbā @@@

Order (04200)

After 02200 short final vowels vanished ᴹ√MÁSAG > madhgh > N. mada
ON. phelga > N. fela
EtyAC/MASAG
Ety/PHÉLEG

Phonetic Rule Elements

[-Cɣ] > [-Ca]

Phonetic Rule Examples

felɣ > fela -Cɣ > -Ca ON. phelga > N. fela ✧ Ety/PHÉLEG
maðɣ > maða -Cɣ > -Ca ᴹ√MÁSAG > madhgh > N. mada ✧ EtyAC/MASAG
tarɣ > tara -Cɣ > -Ca ON. targa > N. tara ✧ Ety/TÁRAG
tarɣ > tara -Cɣ > -Ca ON. targa > targh > N. tara ✧ PE22/34
θalɣ > θala -Cɣ > -Ca ON. sthalga > N. thala ✧ Ety/STÁLAG
θelɣ > θela -Cɣ > -Ca ᴹ√STELEG > N. thela ✧ Ety/STELEG