[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. !sennacénëa [þ] adj. “short-sighted” (Category: Sight (subj))

ᴺQ. !sennacénëa [þ], adj. “short-sighted” (Category: Sight (subj))

Elements

Q. senna “short”
Q. #cen “sight”

ᴺQ. !sintacénëa [þ] adj. “short-sighted” (Category: Sight (subj))

Elements

ᴹQ. sinta “short”
Q. #cen “sight”