Q. lendes lann’ i sír “he came (to a point) beyond the river”

Q. lendes lann’ i sír “he came (to a point) beyond the river”

Reference ✧ PE17/65 ✧ “he came (to a point) beyond the river”

Elements

#lenna- “to come” past 3rd-sg ✧ PE17/65 (lendes)
lanna “athwart, (to a point) beyond” elided ✧ PE17/65 (lann’)
“the” ✧ PE17/65
sír(ë) “river” ✧ PE17/65 (sír)