[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. !cirila adj. “cutting”

ᴺQ. !cirila, adj. “cutting”

Elements

Q. #cir- “to cut” active-participle

ᴱQ. fenqa adj. “keen, cutting”

Reference ✧ QL/38 ✧ “keen, cutting”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√FEŊE > fenqa [ɸeŋkʷā] > [ɸeŋkʷa] > [feŋkʷa] ✧ QL/38