[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] nyé n. “bleat, cry of goat or sheep” (Category: Goat)

ᴺQ. [ᴱQ.] nyé, n. “bleat, cry of goat or sheep” (Category: Goat)

Element In

Derivations


ᴱQ. nyé n. “bleat, cry of goat or sheep” (Category: Goat)

Reference ✧ QL/68 ✧ nyē “a bleat, cry of goat or sheep”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√NYE(NE) > nyē [nʲē] ✧ QL/68