[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. qalta adj. “girdled, girt” (Category: Belt, Girdle)

⚠️ᴱQ. qualta, adj. “girdled, girt” (Category: Belt, Girdle)
ᴺQ. !quiltaina “girdled, girt”

Reference ✧ QL/78 ✧ “girdled, girt”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√QḶTḶ > qalta [kʷḹtā] > [kʷḹta] > [kʷalta] ✧ QL/78