[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] patinca n. “slipper, ⚠️shoe” (Category: Slipper)

ᴺQ. [ᴱQ.] patinca, n. “slipper, ⚠️shoe” (Category: Slipper)

Derivations


ᴱQ. patinka n. “shoe, slipper” (Category: Slipper)

Reference ✧ QL/72 ✧ “shoe, slipper”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√PATA¹ > patinka [patiŋkā] > [patiŋka] ✧ QL/72