Q. [ŋ] ‹ñ›

Q. [ŋ] ‹ñ›

References ✧ LotR/1114; PE17/60, 104; PE18/105; PE19/71-72, 76-77, 80, 95; PE22/149

Variations

Element In

Phonetic Development

Q. [no change] ŋ < ŋ ✧ PE17/60 (ñ- > ñ); PE18/105 (ñ > [ø]); PE19/71 (ñ > ñ; initially before vowels)
[ŋŋ], [ŋɣ] became [ŋg] ŋg < ŋŋ ✧ PE22/149 (-nŋ > ŋŋ > ng)
AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality iŋg- < ŋ̣g- ✧ PE19/77 (*ŋ̣g- > *iŋg-)
AQ. syllabic nasals developed a preceding vowel of similar quality iŋgj- < ŋ̣gj- ✧ PE19/77 (*ŋ̣gj- > *iŋgj-)
AQ. initial nasals plus stops reduced to nasals ŋ- < ŋg- ✧ PE18/105 (ñg > ñ)

ᴹQ. [ŋ] ‹ñ›

References ✧ PE19/38, 50; PE22/65-66

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴹQ. [no change] ŋ < ŋ ✧ PE19/50 (ñk > ñk); PE19/50 (ñg > ñg); PE19/50 (ñkw > ñkw); PE19/50 (ñgw > ñgw)
ᴹQ. [nm], [ŋm] became [nw], [ŋgw] ŋgw < ŋm ✧ PE19/50 (ñm > ñgw)
ᴹAQ. initial nasals plus stops reduced to nasals ŋ- < ŋg- ✧ PE19/38 (ñg > ñ; initial)

ᴱQ. [ŋ] ‹ng›

References ✧ PE12/24; PE14/41-42, 60

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. nasals became [n] before [j] ŋj > nj ✧ PE12/24 (ŋ + y > ny)