[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] pirinumbë n. “cylinder (hollow)” (Category: Circle)

ᴺQ. [ᴱQ.] pirinumbë, n. “cylinder (hollow)” (Category: Circle)
ᴱQ. róta “tube, hollow cylinder”

Elements

pirin “thin rod, pin”

ᴱQ. pirinumbe n. “cylinder (hollow)” (Category: Circle)

Reference ✧ QL/74 ✧ “cylinder (hollow)”

Elements

pirin “thin rod, pin” ✧ QL/74