[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺS. [N.] ^gwanu n. “death (act of dying)”

ᴺS. [N.] ^gwanu, n. “death (act of dying)” [vetted by HSD]

N. gwanw n. “death (act of dying)”

Reference ✧ Ety/WAN ✧ “death”

Related

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ✶wanwē > gwanw [wanwē] > [wanwe] > [gwanwe] > [gwanw] > [gwanu] ✧ Ety/WAN